ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "อนุญาต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อนุญาต

    มักเขียนผิดเป็น อนุญาติ

    หมายเหตุ คำว่า ญาติ เท่านั้นที่เขียนมีสระ อิ

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "อนุญาต"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ญาติญาต
อนุกาชาดอนุกาชาติ
อนุสาวรีย์อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์
ฉันฉันท์