สะเหล่อ

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำที่ผิด ❌ สะเหร่อ, เสล่อ

หมายเหตุ เสร่อ มีความหมายว่า เชย, ล้าสมัย

1

"สะเหล่อ" กับ "สะเหร่อ, เสล่อ" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด