รสชาติ

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำที่ผิด ❌ รสชาด

1

"รสชาติ" กับ "รสชาด" เขียนอย่างไร คำไหนที่ถูกต้อง - คำไทยที่มักเขียนผิด