ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทุกรกิริยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทุกรกิริยา

    มักเขียนผิดเป็น ทุกขกิริยา, ทุกขรกิริยา

    หมายเหตุ หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก

    คำไทยที่มักเขียนผิด