คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ภ

(หน้า 1/1)

 • ภคินี

  มักเขียนผิดเป็น
  ภคิณี

  485
  views

 • ภวังค์

  มักเขียนผิดเป็น
  พวังศ์

  538
  views

 • ภัณฑารักษ์

  มักเขียนผิดเป็น
  พันธารักษ์

  606
  views

 • ภาคทัณฑ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ภาคฑัณฑ์

  999+
  views

 • ภาคภูมิ

  มักเขียนผิดเป็น
  พากพูม

  999+
  views

 • ภาพยนตร์

  มักเขียนผิดเป็น
  ภาพยนต์

  999+
  views

 • ภาวการณ์

  มักเขียนผิดเป็น
  ภาวะการณ์, ภาวะการ

  999+
  views

 • ภาววิสัย

  มักเขียนผิดเป็น
  ภาวะวิสัย
  หมายเหตุ
  "ภาววิสัย" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "objective" บางทีใช้ "ปรนัย" (ปะระไน), "ปรวิสัย" (ปะระวิสัย) หรือ "วัตถุวิสัย" หมายความว่า "ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก"

  999+
  views

 • ภุชงค์

  มักเขียนผิดเป็น
  พุชงค์

  485
  views

 • ภูตผี

  มักเขียนผิดเป็น
  ภูติผี

  999+
  views

 • ภูมิลำเนา

  มักเขียนผิดเป็น
  ภูมลำเนา

  951
  views

 • ภูมิใจ

  มักเขียนผิดเป็น
  พูมใจ, ภูมใจ

  999+
  views

 • เภตรา

  มักเขียนผิดเป็น
  เพตรา

  456
  views