คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ฟ

(หน้า 1/1)

 • ฟังก์ชัน

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟังก์ชั่น
  หมายเหตุ
  ไม่มีไม้เอก

  999+
  views

 • ฟันคุด

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟันครุฑ, ฟันครุท
  หมายเหตุ
  คุด หมายถึง งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปรกติ ระวังสับสนกับ เล็บครุฑ ชื่อต้นไม้

  999+
  views

 • ฟั่น

  มักเขียนผิดเป็น
  ฝั้น
  หมายเหตุ
  เช่น ฟั่นเชือก ฟั่นเทียน

  800
  views

 • ฟาทอม

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม
  หมายเหตุ
  หน่วยวัดระยะทาง

  807
  views

 • ฟิล์ม

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟิลม์, ฟลิม, ฟิมล์, ฟิม์ล

  999+
  views

 • ฟิวส์

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟิว

  999+
  views

 • ฟุตบอล

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟุทบอล,ฟุดบอล

  554
  views

 • ฟุลสแก๊ป

  มักเขียนผิดเป็น
  ฟูลสแกป
  หมายเหตุ
  หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด

  999+
  views

 • เฟซบุ๊ก

  มักเขียนผิดเป็น
  เฟสบุ๊ก
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์จาก Facebook

  999+
  views

 • เฟิน

  มักเขียนผิดเป็น
  เฟิร์น
  หมายเหตุ
  ถ้านำไปเขียนคำทับศัพท์อาจอนุโลมใช้ เฟิร์น ได้

  999+
  views

 • แฟชั่น

  มักเขียนผิดเป็น
  แฟชัน
  หมายเหตุ
  มีไม้เอก

  999+
  views

 • ไฟแช็ก

  มักเขียนผิดเป็น
  ไฟแชค, ไฟแช็ค

  999+
  views