ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

ทั้งหมด
คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร พ

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดตัวอักษร พ

คำไทยที่มักเขียนผิด - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

พงศ์พันธุ์

มักเขียนผิดเป็น พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์

พจนานุกรม

มักเขียนผิดเป็น พจณานุกรม

พยัก

มักเขียนผิดเป็น พะยัก

พยักพเยิด

มักเขียนผิดเป็น พะยักพะเยิด, พยักเพยิด

พยัคฆ์

มักเขียนผิดเป็น พยัค, พยัฆ

พยาน

มักเขียนผิดเป็น พะยาน

พยาบาท

มักเขียนผิดเป็น พญาบาท, พยาบาตร

พยุง

มักเขียนผิดเป็น พะยุง

พรรณนา

มักเขียนผิดเป็น พรรณา

พรหมจรรย์

มักเขียนผิดเป็น พรมจรรย์

พราหมณ์

มักเขียนผิดเป็น พราห์มณ์, พรามณ์

พร่ำพลอด

มักเขียนผิดเป็น พร่ำพรอด

พฤศจิกายน

มักเขียนผิดเป็น พฤษจิกายน

พฤษภาคม

มักเขียนผิดเป็น พฤศภาคม

พลศึกษา

มักเขียนผิดเป็น พละศึกษา

พละกำลัง

มักเขียนผิดเป็น พลกำลัง

พลาสติก

มักเขียนผิดเป็น พลาสติค

พหูสูต

มักเขียนผิดเป็น พหูสูตร

พะยอม

มักเขียนผิดเป็น พยอม

พะวักพะวน

มักเขียนผิดเป็น พวักพวน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่มักเขียนผิด หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ