คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด น

(หน้า 1/2)

 • นพปฎล

  มักเขียนผิดเป็น
  นพปดล
  หมายเหตุ
  แปลว่า เก้าชั้น

  746
  views

 • นภดล

  มักเขียนผิดเป็น
  นพดล
  หมายเหตุ
  เว้นแต่ "นพดล" ที่เป็นชื่อเฉพาะ

  999+
  views

 • นวัตกรรม

  มักเขียนผิดเป็น
  นวตกรรม

  999+
  views

 • นอต

  มักเขียนผิดเป็น
  น็อต, น๊อต
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง

  999+
  views

 • นะ

  มักเขียนผิดเป็น
  น๊ะ
  หมายเหตุ
  ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี โดยไม่ปรากฏรูป

  999+
  views

 • นะคะ

  มักเขียนผิดเป็น
  นะค่ะ, นะค๊ะ
  หมายเหตุ
  คะ เป็นเสียงตรี ไม่ต้องใช้ไม้ตรี ในขณะที่ ค่ะ เป็นเสียงโท

  999+
  views

 • นันทนาการ

  มักเขียนผิดเป็น
  สันทนาการ

  668
  views

 • นัย

  มักเขียนผิดเป็น
  นัยยะ
  หมายเหตุ
  อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ

  999+
  views

 • นัยน์ตา

  มักเขียนผิดเป็น
  นัยตา

  999+
  views

 • นาที

  มักเขียนผิดเป็น
  นาฑี
  หมายเหตุ
  นาฑี เป็นภาษาสันสกฤต พบบ้างในหนังสือเก่า ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น

  999+
  views

 • นานัปการ

  มักเขียนผิดเป็น
  นานับประการ

  999+
  views

 • นานา

  มักเขียนผิดเป็น
  นา ๆ
  หมายเหตุ
  คำมูลสองพยางค์

  688
  views

 • นิจศีล

  มักเขียนผิดเป็น
  นิจสิน

  999+
  views

 • นิมิต

  มักเขียนผิดเป็น
  นิมิตร, นิรมิตร

  999+
  views

 • นิรันดร์

  มักเขียนผิดเป็น
  นิรันด์

  999+
  views

 • นิเทศ

  มักเขียนผิดเป็น
  นิเทศน์, นิเทส

  999+
  views

 • นิเวศวิทยา

  มักเขียนผิดเป็น
  นิเวศน์วิทยา

  846
  views

 • น่า

  มักเขียนผิดเป็น
  หน้า
  หมายเหตุ
  คำประกอบหน้ากริยา หมายความว่า ควร เช่น น่าจะทำอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้; ชวนให้, ทำให้อยากจะ, เช่น น่ากิน น่ารัก

  999+
  views

 • น่าจดจำ

  มักเขียนผิดเป็น
  หน้าจดจำ

  136
  views

 • น้ำจัณฑ์

  มักเขียนผิดเป็น
  น้ำจัน

  999+
  views