คำไทยที่มักเขียนผิด - หมวด ซ

(หน้า 1/1)

 • ซวดเซ

  มักเขียนผิดเป็น
  ทรวดเซ

  999+
  views

 • ซอฟต์แวร์

  มักเขียนผิดเป็น
  ซอฟท์แวร์
  หมายเหตุ
  ทับศัพท์มาจาก software

  999+
  views

 • ซัปพลาย

  มักเขียนผิดเป็น
  ซัพพลาย

  146
  views

 • ซาบซึ้ง

  มักเขียนผิดเป็น
  ทราบซึ้ง

  999+
  views

 • ซาบซ่าน

  มักเขียนผิดเป็น
  ทราบซ่าน, -ส้าน

  999+
  views

 • ซาลาเปา

  มักเขียนผิดเป็น
  ซาละเปา, ซะละเปา

  999+
  views

 • ซาวเสียง

  มักเขียนผิดเป็น
  ซาวด์เสียง, ซาวน์เสียง, ซาวนด์เสียง
  หมายเหตุ
  หยั่งเสียงเพื่อฟังความคิดเห็น

  999+
  views

 • ซีเมนต์

  มักเขียนผิดเป็น
  ซีเม็นต์, ซีเมนท์, ซีเม็นท์, ซีเม็น

  999+
  views

 • ซึ้งใจ

  มักเขียนผิดเป็น
  ซึ่งใจ

  352
  views

 • ซุ่ม

  มักเขียนผิดเป็น
  สุ่ม, สุ้ม
  หมายเหตุ
  ซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง

  999+
  views

 • ซุ้ม

  มักเขียนผิดเป็น
  สุ้ม
  หมายเหตุ
  สิ่งที่เป็นพุ่มมีทางลอดได้, ส่วนบนของประตูหน้าต่าง

  786
  views

 • ซ่องเสพ

  มักเขียนผิดเป็น
  ส้องเสพ

  576
  views

 • เซนติเมตร

  มักเขียนผิดเป็น
  เซ็นติเมตร

  999+
  views

 • เซ็นชื่อ

  มักเขียนผิดเป็น
  เซ็นต์ชื่อ
  หมายเหตุ
  จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

  999+
  views

 • ไซ้ขน

  มักเขียนผิดเป็น
  ไซร้ขน

  999+
  views