ค้นหา  คำสมาส

หมวด - คำสมาส - หน้า 1/2

 • วรพงศ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • วรรณกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • วรรณคดี

  คำขยาย + คำหลัก

 • วรรณคดี 

  คำขยาย + คำหลัก

 • วสันตฤดู

  คำขยาย + คำหลัก

 • วัฏสงสาร

  คำขยาย + คำหลัก

 • วัตถุธรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • วัลยาภรณ์

  คำขยาย + คำหลัก

 • วาตภัย

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิจารณญาณ

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิญญูชน

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิทยฐานะ

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิทยาธร

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิทยาศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิทยุศึกษา

  คำขยาย + คำหลัก วิทยุ + ศึกษา

  อ่านว่า วิด-ทะ-ยุ-สึก-สา

 • วิศวกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

 • วิสาขบูชา

  คำขยาย + คำหลัก

 • วีรบุรุษ   

  คำขยาย + คำหลัก วีร +  บุรุษ

 • วโรดม

  คำขยาย + คำหลัก

 • เวชกรรม

  คำขยาย + คำหลัก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม คำสมาส

 1. 1. กรรมกร

 2. 2. กายกรรม

 3. 3. กายภาพ

 4. 4. กิจกรรม

 5. 5. กุศโลบาย

 6. 6. เกษตรกรรม

 7. 7. ขันติธรรมคชกรรม

 8. 8. คหกรรม

 9. 9. คุณธรรม

 10. 10. ฌาปนกิจ

 11. 11. ดุษฎีบัณฑิต

 12. 12. ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ

 13. 13. ถาวรวัตถุ

 14. 14. ทาสกรรมกร

 15. 15. ประวัติศาสตร์

 16. 16. ยุติธรรม

 17. 17. ศิลปกรรม

 18. 18. หัตถกรรม

 19. 19. อุตสาหกรรม

 20. 20. อุบัติเหตุ