คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กายสิทธิ์
6กาลเทศะ
7กาฬทวีป
8กาฬพักตร์
9กาฬโรค
10กิจกรรม
11กิจจะลักษณะ
12กิจวัตร
13กิตติคุณ
14กิตติศัพท์
15กุลบุตร
16กุศโลบาย
17เกษตรกรรม
18เกียรติศักดิ์
19ขัณฑสีมา
20ขันติธรรมคชกรรม
21ขีปนาวุธ
22คชศาสตร์
23คณิตศาสตร์
24คมนาคม
25ครุศาสตร์
26คหกรรม
27คัมภีรภาพ
28คุณธรรม
29คุณภาพ
30คุณลักษณะ
31คุณวิเศษ
32คุณวุฒิ
33จตุบท
34จตุปัจจัย
35จตุโลกบาลจตุสดมภ์
36จักขวาพาธ
37จักรพรรดิ
38จักรราศี
39จันทรคติ
40จิตรกร
41จินตกวี
42จีรกาล
43จุลภาค
44จุลินทรีย์
45จุฬาลงกรณ์
46เจดียสถาน
47ฉัตรมงคล
48ชลธาร
49ชลประทาน
50ชลมารค
51ชลาลัย
52ชีววิทยา
53ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
54ดรุโณทยาน
55ดาราศาสตร์
56ดุษฎีบัณฑิต
57ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
58ไตรทวาร
59ไตรปิฎก
60ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
61เถรวาท
62ทรกรรม
63ทรชน
64ทวิบาท
65ทัศนียภาพ
66ทาสกรรมกร
67เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
68เทพารักษ์
69ธนบัตร
70ธนาณัติ
71ธรรมขันธ์
72ธรรมจริยา
73ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
74ธุรกิจ
75นภาลัย
76นโยบาย
77นเรศวร
78นิติศาสตร์
79บดินทร์
80บุปผชาติ
81ประถมศึกษา
82ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
83ปัญญาชน
84ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
85ผลานิสงส์
86พระกรรณ
87พระขรรค์
88พระคฑา
89พระฉวี
90พระเนตร
91พระบาท
92พระปฤษฏางค์
93พระพุทธ
94พระราชวงศ์
95พระสงฆ์
96พระหัตถ์
97พัสดุภัณฑ์
98พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
99พุทธธรรม
100พุพภิกขภัย
101แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
102แพทย์ศาสตร์
103ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
104ภูมิศาสตร์
105มนุษยสัมพันธ์
106มโนภาพ
107มรรคนายก
108มหกรรม
109มหรรณพ
110มหันตภัย
111มหัศจรรย์
112มหาชาติ มหา +  ชาติ
113มหานคร
114มหานิกาย
115มหาภัย
116มหาราช
117มัจจุราช
118มาฆบูชา
119ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
120ยุทธวิธี
121รโหฐาน
122รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
123รัตติกาล
124ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
125ราชทัณฑ์
126ราชหัตถเลขา
127ราชอุบาย
128ราชโอรส
129ราชานุสรณ์
130ราชินยานุสรณ์
131ราโชบาย
132ราโชวาท
133ฤทธิเดช
134ลหุโทษ
135วรรณกรรม
136วรรณคดี
137วรรณคดี 
138วโรดม
139วสันตฤดู
140วัฏสงสาร
141วัตถุธรรม
142วาตภัย
143วิญญูชน
144วิทยฐานะ
145วิทยาธร
146วิทยาศาสตร์
147วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
148วิศวกรรม
149วิสาขบูชา
150เวชกรรม
151เวทมนตร์
152ศิลปกรรม
153ศิลปาชีพ
154ศึกษาศาสตร์
155เศรษฐกิจ
156สงสาร
157สถานการณ์
158สมณพราหมณ์
159สมาคม
160สมาทาน
161สโมสร
162สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
163สังคม
164สังฆราช
165สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
166สันติภาพ
167สัมมาอาชีพ
168สาธารณสุข
169สามนตราช
170สารัตถศึกษา
171สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
172สินธวาณัติ
173สินธวานนท์
174สุขภาพ
175สุโขทัย
176สุคนธรส
177สุนทรพจน์
178สุนทรียภาพ
179สุริโยทัย
180หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
181หัตถศึกษา
182หัตถาจารย์
183อดีตกาล
184อธิการบดี
185อรรถกถา
186อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
187อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
188อัคคีภัย
189อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
190อิทธิพล
191อินทรธิบดี
192อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
193อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
194อุดมคติ
195อุตสาหกรรม
196อุทกภัย
197อุทกภัย  อุทก +  ภัย
198อุบัติเหตุ
199เอกชน
200เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ