ค้นหา  คำสมาส

คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
3อุบัติเหตุ
4ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
5กิจกรรม
6เกษตรกรรม
7ดุษฎีบัณฑิต
8กายกรรม
9กายภาพ
10หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
11ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
12กุศโลบาย
13ทาสกรรมกร
14ขันติธรรมคชกรรม
15คหกรรม
16ศิลปกรรม
17คุณธรรม
18ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
19อุตสาหกรรม
20ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
21วิศวกรรม
22วิทยาศาสตร์
23รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
24ชลมารค
25วรรณกรรม
26ราชโอรส
27มรรคนายก
28เวชกรรม
29คุณภาพ
30มหกรรม
31สุนทรียภาพ
32วัตถุธรรม
33สถานการณ์
34ทรกรรม
35ราชหัตถเลขา
36กาญจนามัย
37ธุรกิจ
38ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
39ประถมศึกษา
40จิตรกร
41จุฬาลงกรณ์
42ชลาลัย
43ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
44มหาราช
45ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
46จักรพรรดิ
47อัคคีภัย
48ชีววิทยา
49วิทยาธร
50อุดมคติ
51อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
52พระราชวงศ์
53พระกรรณ
54สารัตถศึกษา
55หัตถศึกษา
56กิจวัตร
57เจดียสถาน
58อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
59สุนทรพจน์
60พระหัตถ์
61ทัศนียภาพ
62เอกชน
63เอกภพ
64กิตติคุณ
65มหันตภัย
66สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
67มหานคร
68สันติภาพ
69มโนภาพ
70ภูมิศาสตร์
71อุทกภัย  อุทก +  ภัย
72พุทธธรรม
73สุขภาพ
74ดรุโณทยาน
75แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
76จักรราศี
77วรรณคดี
78กิจจะลักษณะ
79ราชอุบาย
80วิทยฐานะ
81ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
82กาฬทวีป
83สมณพราหมณ์
84พระขรรค์
85กาฬพักตร์
86วาตภัย
87วรรณคดี 
88อุทกภัย
89มัจจุราช
90เศรษฐกิจ
91ธรรมจริยา
92ราชินยานุสรณ์
93หัตถาจารย์
94คณิตศาสตร์
95คุณลักษณะ
96นิติศาสตร์
97สามนตราช
98ครุศาสตร์
99อรรถกถา
100ราชทัณฑ์
101มหาชาติ มหา +  ชาติ
102เถรวาท
103พระเนตร
104ดาราศาสตร์
105ธนบัตร
106วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
107สังฆราช
108ฉัตรมงคล
109รัตติกาล
110อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
111คมนาคม
112สงสาร
113คุณวิเศษ
114บุปผชาติ
115ไตรทวาร
116วัฏสงสาร
117อดีตกาล
118ธรรมขันธ์
119แพทย์ศาสตร์
120ราชานุสรณ์
121จินตกวี
122อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
123สุโขทัย
124สินธวานนท์
125มหานิกาย
126มหาภัย
127จุลภาค
128คัมภีรภาพ
129จันทรคติ
130สโมสร
131กาฬโรค
132ศิลปาชีพ
133คุณวุฒิ
134จุลินทรีย์
135ขีปนาวุธ
136กาลเทศะ
137จีรกาล
138ศึกษาศาสตร์
139ขัณฑสีมา
140กิตติศัพท์
141พัสดุภัณฑ์
142พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
143มหัศจรรย์
144จตุโลกบาลจตุสดมภ์
145พระบาท
146ธนาณัติ
147พระฉวี
148พระพุทธ
149สุริโยทัย
150กุลบุตร
151เทพารักษ์
152อิทธิพล
153กายสิทธิ์
154เวทมนตร์
155ยุทธวิธี
156ทวิบาท
157นโยบาย
158ไตรปิฎก
159พระคฑา
160วิสาขบูชา
161เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
162คชศาสตร์
163วสันตฤดู
164อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
165สังคม
166จักขวาพาธ
167ราโชบาย
168วโรดม
169เกียรติศักดิ์
170อธิการบดี
171บดินทร์
172สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
173สมาทาน
174มาฆบูชา
175ชลประทาน
176ทรชน
177พระปฤษฏางค์
178วิญญูชน
179มหรรณพ
180นครบาล
181นภาลัย
182นเรศวร
183กินนรี
184พุทธจริต
185ผลานิสงส์
186ปรเมนทร์
187กาลกิริยา
188ปัญญาชน
189พุพภิกขภัย
190ลหุโทษ
191สาธารณสุข
192มหานิสงส์
193พระสงฆ์
194ชัยภูมิ
195สมาคม
196รโหฐาน
197สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
198สุคนธรส
199ชมพูทวีป
200จตุปัจจัย