ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 200 คำ

คำสมาส คือ การสร้างคำใหม่ในภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำประสมในภาษาไทย เกิดจากการนำคำบาลีสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มารวมกันเป็นคำเดียวกัน

รวมตัวอย่างของ คำสมาส ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. กรรมกร
 2. กาญจนามัย
 3. กายกรรม
 4. กายภาพ
 5. กายสิทธิ์
 6. กาลเทศะ
 7. กาฬทวีป
 8. กาฬพักตร์
 9. กาฬโรค
 10. กิจกรรม
 11. กิจจะลักษณะ
 12. กิจวัตร
 13. กิตติคุณ
 14. กิตติศัพท์
 15. กุลบุตร
 16. กุศโลบาย
 17. เกษตรกรรม
 18. เกียรติศักดิ์
 19. ขัณฑสีมา
 20. ขันติธรรมคชกรรม
 21. ขีปนาวุธ
 22. คณิตศาสตร์
 23. คมนาคม
 24. ครุศาสตร์
 25. คหกรรม
 26. คุณธรรม
 27. คุณภาพ
 28. คุณลักษณะ
 29. คุณวุฒิ
 30. จตุบท
 31. จตุปัจจัย
 32. จตุโลกบาลจตุสดมภ์
 33. จักขวาพาธ
 34. จักรพรรดิ
 35. จักรราศี
 36. จันทรคติ
 37. จิตรกร
 38. จินตกวี
 39. จีรกาล
 40. จุลินทรีย์
 41. จุฬาลงกรณ์
 42. เจดียสถาน
 43. ฉัตรมงคล
 44. ฉันทลักษณ์
 45. ชลธาร
 46. ชลประทาน
 47. ชลมารค
 48. ชลาลัย
 49. ชัยภูมิ
 50. ชีววิทยา
 51. ฌาปนกิจ

  คำขยาย + คำหลัก ฌาปน + กิจ

  ชา-ปะ-นะ-กิด

 52. ดรุโณทยาน
 53. ดาราศาสตร์
 54. ดุษฎีบัณฑิต
 55. ไตรทวาร
 56. ถาวรวัตถุ

  คำขยาย + คำหลัก ถาวร + วัตถุ

  ถา-วอน-วัด-ถุ

 57. เถรวาท
 58. ทรกรรม
 59. ทรชน
 60. ทวิบาท
 61. ทัศนียภาพ
 62. ทาสกรรมกร
 63. ทิพยจักษุ
 64. เทพบุตร

  เทบ-พะ-บุด

 65. เทพารักษ์
 66. ธนบัตร
 67. ธนาณัติ
 68. ธรรมขันธ์
 69. ธรรมจริยา
 70. ธรรมศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก ธรรม + ศาสตร์

  ทำ-มะ-สาด

 71. ธุรกิจ
 72. นครินทร์
 73. นภาลัย
 74. นโยบาย
 75. นเรศวร
 76. นิติศาสตร์
 77. บดินทร์
 78. บรรณารักษ์
 79. บุตรทาน
 80. บุปผชาติ
 81. ปรเมนทร์
 82. ประถมศึกษา
 83. ประวัติศาสตร์

  ประ-หวัด-ติ-สาด

 84. ปัญญาชน
 85. ไปรษณียบัตร

  คำขยาย + คำหลัก ไปรษณีย์ + บัตร

 86. ผลานิสงส์
 87. พนาลัย
 88. พระกรรณ
 89. พระขรรค์
 90. พระชงฆ์
 91. พระเนตร
 92. พระบาท
 93. พระราชวงศ์
 94. พระสงฆ์
 95. พระหัตถ์
 96. พัสดุภัณฑ์
 97. พืชมงคล

  คำขยาย + คำหลัก พืช + มงคล

  พืด - ชะ - มง - คน

 98. พุทธธรรม
 99. แพทยศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก แพทย์ + ศาสตร์

 100. แพทย์ศาสตร์
 101. ภูมิทัศน์

  คำขยาย + คำหลัก ภูมิ + ทัศน์

  พูม – มิ – ทัด

 102. ภูมิศาสตร์
 103. มนุษยสัมพันธ์
 104. มโนภาพ
 105. มรรคนายก
 106. มหกรรม
 107. มหรรณพ
 108. มหันตภัย
 109. มหัศจรรย์
 110. มหาชาติ

  คำขยาย + คำหลัก มหา + ชาติ

 111. มหานคร
 112. มหานิกาย
 113. มหาภัย
 114. มหาราช
 115. มัจจุราช
 116. มาฆบูชา
 117. ยุติธรรม

  คำขยาย + คำหลัก ยุติ + ธรรม

  ยุด-ติ-ทำ

 118. ยุทธวิธี
 119. รโหฐาน
 120. รัฐศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก รัฐ + ศาสตร์

  รัด - ถะ - สาด

 121. รัตติกาล
 122. ราชฐาน

  คำขยาย + คำหลัก ราช + ฐาน

  ราด-ชะ-ถาน

 123. ราชทัณฑ์
 124. ราชหัตถเลขา
 125. ราชอุบาย
 126. ราชโอรส
 127. ราชานุสรณ์
 128. ราชินยานุสรณ์
 129. ราโชบาย
 130. ราโชวาท
 131. รูปพรรณ
 132. ฤทธิเดช
 133. ลหุโทษ
 134. วรรณกรรม
 135. วรรณคดี
 136. วโรดม
 137. วสันตฤดู
 138. วัฏสงสาร
 139. วัตถุธรรม
 140. วาตภัย
 141. วิจารณญาณ
 142. วิทยฐานะ
 143. วิทยาธร
 144. วิทยาศาสตร์
 145. วิทยุศึกษา

  คำขยาย + คำหลัก วิทยุ + ศึกษา

  วิด-ทะ-ยุ-สึก-สา

 146. วิศวกรรม
 147. วิสาขบูชา
 148. วีรบุรุษ

  คำขยาย + คำหลัก วีร + บุรุษ

 149. เวชกรรม
 150. เวทมนตร์
 151. ศิลปกรรม
 152. ศิลปาชีพ
 153. ศึกษาศาสตร์
 154. เศรษฐกิจ
 155. สงสาร
 156. สถานการณ์
 157. สมณพราหมณ์
 158. สมาคม
 159. สโมสร
 160. สวัสดิภาพ

  คำขยาย + คำหลัก สวัสดิ์ + ภาพ

 161. สังคม
 162. สังฆราช
 163. สัตวศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก สัตว์ + ศาสตร์

 164. สันติภาพ
 165. สัมมาอาชีพ
 166. สาธารณสุข
 167. สารัตถศึกษา
 168. สิทธิบัตร

  คำขยาย + คำหลัก สิทธิ์ + บัตร

 169. สินธวาณัติ
 170. สินธวานนท์
 171. สุขภาพ
 172. สุโขทัย
 173. สุคนธรส
 174. สุนทรพจน์
 175. สุนทรียภาพ
 176. สุริโยทัย
 177. หัตถกรรม

  คำขยาย + คำหลัก หัตถ + กรรม

  หัด-ถะ-กำ

 178. หัตถศึกษา
 179. หัตถาจารย์
 180. หัสดาภรณ์
 181. หิมาลัย
 182. อดีตกาล
 183. อธิการบดี
 184. อนามัย
 185. อรรถคดี

  คำขยาย + คำหลัก อรรถ + คดี

  อัด-ถะ-คะ-ดี

 186. อักษรศาสตร์

  คำขยาย + คำหลัก อักษร + ศาสตร์

  อัก-สอน-ระ-สาด

 187. อัคคีภัย
 188. อัฒจันทร์

  คำขยาย + คำหลัก อัฒ + จันทร์

  อัด-ทะ-จัน

 189. อาณาเขต

  คำขยาย + คำหลัก อาณา + เขต

  อา-นา-เขด

 190. อิทธิพล
 191. อินทรธนู
 192. อินทรธิบดี
 193. อิสรภาพ

  คำขยาย + คำหลัก อิสร + ภาพ

  อิด-สะ-หระ-พาบ

 194. อุณหภูมิ

  อุน-หะ-พูม

 195. อุดมคติ
 196. อุตสาหกรรม
 197. อุทกภัย
 198. อุบัติเหตุ
 199. เอกชน
 200. เอกภพ

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำสมาส ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำสมาส ที่ใช้บ่อย
Download