คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กายสิทธิ์
6กาลเทศะ
7กาฬทวีป
8กาฬพักตร์
9กาฬโรค
10กิจกรรม
11กิจจะลักษณะ
12กิจวัตร
13กิตติคุณ
14กิตติศัพท์
15กุลบุตร
16กุศโลบาย
17เกษตรกรรม
18เกียรติศักดิ์
19ขัณฑสีมา
20ขันติธรรมคชกรรม
21ขีปนาวุธ
22คชศาสตร์
23คณิตศาสตร์
24คมนาคม
25ครุศาสตร์
26คหกรรม
27คัมภีรภาพ
28คุณธรรม
29คุณภาพ
30คุณลักษณะ
31คุณวิเศษ
32คุณวุฒิ
33จตุบท
34จตุปัจจัย
35จตุโลกบาลจตุสดมภ์
36จักขวาพาธ
37จักรพรรดิ
38จักรราศี
39จันทรคติ
40จิตรกร
41จินตกวี
42จีรกาล
43จุลภาค
44จุลินทรีย์
45จุฬาลงกรณ์
46เจดียสถาน
47ฉัตรมงคล
48ชนมพรรษา
49ชลธาร
50ชลประทาน
51ชลมารค
52ชลาลัย
53ชีววิทยา
54ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
55ดรุโณทยาน
56ดาราศาสตร์
57ดุษฎีบัณฑิต
58ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
59ไตรทวาร
60ไตรปิฎก
61ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
62เถรวาท
63ทรกรรม
64ทรชน
65ทวิบาท
66ทัศนียภาพ
67ทาสกรรมกร
68เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
69เทพารักษ์
70ธนบัตร
71ธนาณัติ
72ธรรมขันธ์
73ธรรมจริยา
74ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
75ธุรกิจ
76นภาลัย
77นโยบาย
78นเรศวร
79นิติศาสตร์
80บดินทร์
81บุปผชาติ
82ประถมศึกษา
83ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
84ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
85ผลานิสงส์
86พระกรรณ
87พระขรรค์
88พระคฑา
89พระฉวี
90พระเนตร
91พระบาท
92พระปฤษฏางค์
93พระพุทธ
94พระราชวงศ์
95พระสงฆ์
96พระหัตถ์
97พัสดุภัณฑ์
98พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
99พุทธธรรม
100พุพภิกขภัย
101แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
102แพทย์ศาสตร์
103ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
104ภูมิศาสตร์
105มนุษยสัมพันธ์
106มโนภาพ
107มรรคนายก
108มหกรรม
109มหรรณพ
110มหันตภัย
111มหัศจรรย์
112มหาชาติ มหา +  ชาติ
113มหานคร
114มหานิกาย
115มหาภัย
116มหาราช
117มัจจุราช
118มาฆบูชา
119ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
120ยุทธวิธี
121รโหฐาน
122รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
123รัตติกาล
124ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
125ราชทัณฑ์
126ราชหัตถเลขา
127ราชอุบาย
128ราชโอรส
129ราชานุสรณ์
130ราชินยานุสรณ์
131ราโชบาย
132ราโชวาท
133ฤทธิเดช
134ลหุโทษ
135วรรณกรรม
136วรรณคดี
137วรรณคดี 
138วโรดม
139วสันตฤดู
140วัฏสงสาร
141วัตถุธรรม
142วาตภัย
143วิจารณญาณ
144วิญญูชน
145วิทยฐานะ
146วิทยาธร
147วิทยาศาสตร์
148วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
149วิศวกรรม
150วิสาขบูชา
151เวชกรรม
152เวทมนตร์
153ศิลปกรรม
154ศิลปาชีพ
155ศึกษาศาสตร์
156เศรษฐกิจ
157สงสาร
158สถานการณ์
159สมณพราหมณ์
160สมาคม
161สโมสร
162สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
163สังคม
164สังฆราช
165สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
166สันติภาพ
167สัมมาอาชีพ
168สาธารณสุข
169สามนตราช
170สารัตถศึกษา
171สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
172สินธวาณัติ
173สินธวานนท์
174สุขภาพ
175สุโขทัย
176สุคนธรส
177สุนทรพจน์
178สุนทรียภาพ
179สุริโยทัย
180หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
181หัตถศึกษา
182หัตถาจารย์
183อดีตกาล
184อธิการบดี
185อรรถกถา
186อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
187อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
188อัคคีภัย
189อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
190อิทธิพล
191อินทรธิบดี
192อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
193อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
194อุดมคติ
195อุตสาหกรรม
196อุทกภัย
197อุทกภัย  อุทก +  ภัย
198อุบัติเหตุ
199เอกชน
200เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ