คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กายสิทธิ์
6กาลกิริยา
7กาลเทศะ
8กาฬทวีป
9กาฬพักตร์
10กาฬโรค
11กิจกรรม
12กิจจะลักษณะ
13กิจวัตร
14กิตติคุณ
15กิตติศัพท์
16กินนรี
17กุลบุตร
18กุศโลบาย
19เกษตรกรรม
20เกียรติศักดิ์
21ขัณฑสีมา
22ขันติธรรมคชกรรม
23ขีปนาวุธ
24คชศาสตร์
25คณิตศาสตร์
26คมนาคม
27ครุศาสตร์
28คหกรรม
29คัมภีรภาพ
30คุณธรรม
31คุณภาพ
32คุณลักษณะ
33คุณวิเศษ
34คุณวุฒิ
35จตุปัจจัย
36จตุโลกบาลจตุสดมภ์
37จักขวาพาธ
38จักรพรรดิ
39จักรราศี
40จันทรคติ
41จิตรกร
42จินตกวี
43จีรกาล
44จุลภาค
45จุลินทรีย์
46จุฬาลงกรณ์
47เจดียสถาน
48ฉัตรมงคล
49ชมพูทวีป
50ชลประทาน
51ชลมารค
52ชลาลัย
53ชัยภูมิ
54ชีววิทยา
55ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
56ดรุโณทยาน
57ดาราศาสตร์
58ดุษฎีบัณฑิต
59ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
60ไตรทวาร
61ไตรปิฎก
62ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
63เถรวาท
64ทรกรรม
65ทรชน
66ทวิบาท
67ทัศนียภาพ
68ทาสกรรมกร
69เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
70เทพารักษ์
71ธนบัตร
72ธนาณัติ
73ธรรมขันธ์
74ธรรมจริยา
75ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
76ธุรกิจ
77นครบาล
78นภาลัย
79นโยบาย
80นเรศวร
81นิติศาสตร์
82บดินทร์
83บุปผชาติ
84ปรเมนทร์
85ประถมศึกษา
86ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
87ปัญญาชน
88ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
89ผลานิสงส์
90พระกรรณ
91พระขรรค์
92พระคฑา
93พระฉวี
94พระเนตร
95พระบาท
96พระปฤษฏางค์
97พระพุทธ
98พระราชวงศ์
99พระสงฆ์
100พระหัตถ์
101พัสดุภัณฑ์
102พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
103พุทธจริต
104พุทธธรรม
105พุพภิกขภัย
106แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
107แพทย์ศาสตร์
108ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
109ภูมิศาสตร์
110มโนภาพ
111มรรคนายก
112มหกรรม
113มหรรณพ
114มหันตภัย
115มหัศจรรย์
116มหาชาติ มหา +  ชาติ
117มหานคร
118มหานิกาย
119มหานิสงส์
120มหาภัย
121มหาราช
122มัจจุราช
123มาฆบูชา
124ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
125ยุทธวิธี
126รโหฐาน
127รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
128รัตติกาล
129ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
130ราชทัณฑ์
131ราชหัตถเลขา
132ราชอุบาย
133ราชโอรส
134ราชานุสรณ์
135ราชินยานุสรณ์
136ราโชบาย
137ลหุโทษ
138วรรณกรรม
139วรรณคดี
140วรรณคดี 
141วโรดม
142วสันตฤดู
143วัฏสงสาร
144วัตถุธรรม
145วาตภัย
146วิญญูชน
147วิทยฐานะ
148วิทยาธร
149วิทยาศาสตร์
150วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
151วิศวกรรม
152วิสาขบูชา
153เวชกรรม
154เวทมนตร์
155ศิลปกรรม
156ศิลปาชีพ
157ศึกษาศาสตร์
158เศรษฐกิจ
159สงสาร
160สถานการณ์
161สมณพราหมณ์
162สมาคม
163สมาทาน
164สโมสร
165สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
166สังคม
167สังฆราช
168สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
169สันติภาพ
170สาธารณสุข
171สามนตราช
172สารัตถศึกษา
173สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
174สินธวานนท์
175สุขภาพ
176สุโขทัย
177สุคนธรส
178สุนทรพจน์
179สุนทรียภาพ
180สุริโยทัย
181หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
182หัตถศึกษา
183หัตถาจารย์
184อดีตกาล
185อธิการบดี
186อรรถกถา
187อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
188อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
189อัคคีภัย
190อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
191อิทธิพล
192อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
193อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
194อุดมคติ
195อุตสาหกรรม
196อุทกภัย
197อุทกภัย  อุทก +  ภัย
198อุบัติเหตุ
199เอกชน
200เอกภพ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ