คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กายสิทธิ์
6กาลกิริยา
7กาลเทศะ
8กาฬทวีป
9กาฬพักตร์
10กาฬโรค
11กิจกรรม
12กิจจะลักษณะ
13กิจวัตร
14กิตติคุณ
15กิตติศัพท์
16กินนรี
17กุลบุตร
18กุศโลบาย
19เกษตรกรรม
20เกียรติศักดิ์
21ขัณฑสีมา
22ขันติธรรมคชกรรม
23ขีปนาวุธ
24คชศาสตร์
25คณิตศาสตร์
26คมนาคม
27ครุศาสตร์
28คหกรรม
29คัมภีรภาพ
30คุณธรรม
31คุณภาพ
32คุณลักษณะ
33คุณวิเศษ
34คุณวุฒิ
35จตุปัจจัย
36จตุโลกบาลจตุสดมภ์
37จักขวาพาธ
38จักรพรรดิ
39จักรราศี
40จันทรคติ
41จิตรกร
42จินตกวี
43จีรกาล
44จุลภาค
45จุลินทรีย์
46จุฬาลงกรณ์
47เจดียสถาน
48ฉัตรมงคล
49ชลประทาน
50ชลมารค
51ชลาลัย
52ชัยภูมิ
53ชีววิทยา
54ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
55ดรุโณทยาน
56ดาราศาสตร์
57ดุษฎีบัณฑิต
58ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
59ไตรทวาร
60ไตรปิฎก
61ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
62เถรวาท
63ทรกรรม
64ทรชน
65ทวิบาท
66ทัศนียภาพ
67ทาสกรรมกร
68เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
69เทพารักษ์
70ธนบัตร
71ธนาณัติ
72ธรรมขันธ์
73ธรรมจริยา
74ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
75ธุรกิจ
76นครบาล
77นภาลัย
78นโยบาย
79นเรศวร
80นิติศาสตร์
81บดินทร์
82บุปผชาติ
83ประถมศึกษา
84ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
85ปัญญาชน
86ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
87ผลานิสงส์
88พระกรรณ
89พระขรรค์
90พระคฑา
91พระฉวี
92พระเนตร
93พระบาท
94พระปฤษฏางค์
95พระพุทธ
96พระราชวงศ์
97พระสงฆ์
98พระหัตถ์
99พัสดุภัณฑ์
100พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
101พุทธจริต
102พุทธธรรม
103พุพภิกขภัย
104แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
105แพทย์ศาสตร์
106ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
107ภูมิศาสตร์
108มโนภาพ
109มรรคนายก
110มหกรรม
111มหรรณพ
112มหันตภัย
113มหัศจรรย์
114มหาชาติ มหา +  ชาติ
115มหานคร
116มหานิกาย
117มหาภัย
118มหาราช
119มัจจุราช
120มาฆบูชา
121ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
122ยุทธวิธี
123รโหฐาน
124รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
125รัตติกาล
126ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
127ราชทัณฑ์
128ราชหัตถเลขา
129ราชอุบาย
130ราชโอรส
131ราชานุสรณ์
132ราชินยานุสรณ์
133ราโชบาย
134ลหุโทษ
135วรรณกรรม
136วรรณคดี
137วรรณคดี 
138วโรดม
139วสันตฤดู
140วัฏสงสาร
141วัตถุธรรม
142วาตภัย
143วิญญูชน
144วิทยฐานะ
145วิทยาธร
146วิทยาศาสตร์
147วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
148วิศวกรรม
149วิสาขบูชา
150เวชกรรม
151เวทมนตร์
152ศิลปกรรม
153ศิลปาชีพ
154ศึกษาศาสตร์
155เศรษฐกิจ
156สงสาร
157สถานการณ์
158สมณพราหมณ์
159สมาคม
160สมาทาน
161สโมสร
162สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
163สังคม
164สังฆราช
165สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
166สันติภาพ
167สัมมาอาชีพ
168สาธารณสุข
169สามนตราช
170สารัตถศึกษา
171สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
172สินธวาณัติ
173สินธวานนท์
174สุขภาพ
175สุโขทัย
176สุคนธรส
177สุนทรพจน์
178สุนทรียภาพ
179สุริโยทัย
180หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
181หัตถศึกษา
182หัตถาจารย์
183อดีตกาล
184อธิการบดี
185อรรถกถา
186อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
187อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
188อัคคีภัย
189อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
190อิทธิพล
191อินทรธิบดี
192อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
193อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
194อุดมคติ
195อุตสาหกรรม
196อุทกภัย
197อุทกภัย  อุทก +  ภัย
198อุบัติเหตุ
199เอกชน
200เอกภพ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ