รวมคำสมาส ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# คำสมาส คำขยาย + คำหลัก อ่านว่า
1 กรรมกร
2 กาญจนามัย
3 กายกรรม
4 กายภาพ
5 กายสิทธิ์
6 กาลกิริยา
7 กาลเทศะ
8 กาฬทวีป
9 กาฬพักตร์
10 กาฬโรค
11 กิจกรรม
12 กิจจะลักษณะ
13 กิจวัตร
14 กิตติคุณ
15 กิตติศัพท์
16 กินนรี
17 กุลบุตร
18 กุศโลบาย
19 ขัณฑสีมา
20 ขันติธรรมคชกรรม
21 ขีปนาวุธ
22 คชศาสตร์
23 คณิตศาสตร์
24 คมนาคม
25 ครุศาสตร์
26 คหกรรม
27 คัมภีรภาพ
28 คุณธรรม
29 คุณภาพ
30 คุณลักษณะ
31 คุณวิเศษ
32 คุณวุฒิ
33 จตุปัจจัย
34 จตุโลกบาลจตุสดมภ์
35 จักขวาพาธ
36 จักรพรรดิ
37 จักรราศี
38 จันทรคติ
39 จิตรกร
40 จินตกวี
41 จีรกาล
42 จุลภาค
43 จุลินทรีย์
44 จุฬาลงกรณ์
45 ฉัตรมงคล
46 ชมพูทวีป
47 ชลประทาน
48 ชลมารค
49 ชลาลัย
50 ชัยภูมิ
51 ชีววิทยา
52 ฌาปนกิจ ฌาปน + กิจ ชา-ปะ-นะ-กิด
53 ดรุโณทยาน
54 ดาราศาสตร์
55 ดุษฎีบัณฑิต
56 ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
57 ถาวรวัตถุ ถาวร + วัตถุ ถา-วอน-วัด-ถุ
58 ทรกรรม
59 ทรชน
60 ทวิบาท
61 ทัศนียภาพ
62 ทาสกรรมกร
63 ธนบัตร
64 ธนาณัติ
65 ธรรมขันธ์
66 ธรรมจริยา
67 ธรรมศาสตร์ ธรรม + ศาสตร์ ทำ-มะ-สาด
68 ธุรกิจ
69 นครบาล
70 นภาลัย
71 นิติศาสตร์
72 นเรศวร
73 นโยบาย
74 บดินทร์
75 บุปผชาติ
76 ประถมศึกษา
77 ประวัติศาสตร์ ประ-หวัด-ติ-สาด
78 ปรเมนทร์
79 ปัญญาชน
80 ผลานิสงส์
81 พระกรรณ
82 พระขรรค์
83 พระคฑา
84 พระฉวี
85 พระบาท
86 พระปฤษฏางค์
87 พระพุทธ
88 พระราชวงศ์
89 พระสงฆ์
90 พระหัตถ์
91 พระเนตร
92 พัสดุภัณฑ์
93 พืชมงคล พืช + มงคล พืด – ชะ - มง – คน
94 พุทธจริต
95 พุทธธรรม
96 พุพภิกขภัย
97 ภูมิทัศน์  ภูมิ + ทัศน์ พูม – มิ – ทัด
98 ภูมิศาสตร์
99 มรรคนายก
100 มหกรรม
101 มหรรณพ
102 มหันตภัย
103 มหัศจรรย์
104 มหาชาติ  มหา +  ชาติ
105 มหานคร
106 มหานิกาย
107 มหานิสงส์
108 มหาภัย
109 มหาราช
110 มัจจุราช
111 มาฆบูชา
112 มโนภาพ
113 ยุติธรรม ยุติ + ธรรม ยุด-ติ-ทำ
114 ยุทธวิธี
115 รัฐศาสตร์ รัฐ + ศาสตร์ รัด – ถะ – สาด
116 รัตติกาล
117 ราชฐาน ราช + ฐาน ราด-ชะ-ถาน
118 ราชทัณฑ์
119 ราชหัตถเลขา
120 ราชอุบาย
121 ราชานุสรณ์
122 ราชินยานุสรณ์
123 ราชโอรส
124 ราโชบาย
125 รโหฐาน
126 ลหุโทษ
127 วรรณกรรม
128 วรรณคดี
129 วรรณคดี 
130 วสันตฤดู
131 วัฏสงสาร
132 วัตถุธรรม
133 วาตภัย
134 วิญญูชน
135 วิทยฐานะ
136 วิทยาธร
137 วิทยาศาสตร์
138 วิทยุศึกษา วิทยุ + ศึกษา วิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
139 วิศวกรรม
140 วิสาขบูชา
141 วโรดม
142 ศิลปกรรม
143 ศิลปาชีพ
144 ศึกษาศาสตร์
145 สงสาร
146 สถานการณ์
147 สมณพราหมณ์
148 สมาคม
149 สมาทาน
150 สวัสดิภาพ สวัสดิ์ + ภาพ
151 สังคม
152 สังฆราช
153 สัตวศาสตร์ สัตว์ + ศาสตร์
154 สันติภาพ
155 สาธารณสุข
156 สามนตราช
157 สารัตถศึกษา
158 สิทธิบัตร สิทธิ์ + บัตร
159 สินธวานนท์
160 สุขภาพ
161 สุคนธรส
162 สุนทรพจน์
163 สุนทรียภาพ
164 สุริโยทัย
165 สุโขทัย
166 สโมสร
167 หัตถกรรม หัตถ + กรรม หัด-ถะ-กำ
168 หัตถศึกษา
169 หัตถาจารย์
170 อดีตกาล
171 อธิการบดี
172 อรรถกถา
173 อรรถคดี อรรถ + คดี อัด-ถะ-คะ-ดี
174 อักษรศาสตร์ อักษร + ศาสตร์ อัก-สอน-ระ-สาด
175 อัคคีภัย
176 อัฒจันทร์ อัฒ + จันทร์ อัด-ทะ-จัน
177 อิทธิพล
178 อิสรภาพ อิสร + ภาพ อิด-สะ-หระ-พาบ
179 อุณหภูมิ อุน-หะ-พูม
180 อุดมคติ
181 อุตสาหกรรม
182 อุทกภัย
183 อุทกภัย   อุทก +  ภัย
184 อุบัติเหตุ
185 เกษตรกรรม
186 เกียรติศักดิ์
187 เจดียสถาน
188 เถรวาท
189 เทพบุตร เทบ-พะ-บุด
190 เทพารักษ์
191 เวชกรรม
192 เวทมนตร์
193 เศรษฐกิจ
194 เอกชน
195 เอกภพ
196 แพทยศาสตร์ แพทย์ + ศาสตร์
197 แพทย์ศาสตร์
198 ไตรทวาร
199 ไตรปิฎก
200 ไปรษณียบัตร ไปรษณีย์ + บัตร 

เมนูแนะนำ

Vocab cloud