คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กายสิทธิ์
6กาลเทศะ
7กาฬทวีป
8กาฬพักตร์
9กาฬโรค
10กิจกรรม
11กิจจะลักษณะ
12กิจวัตร
13กิตติคุณ
14กิตติศัพท์
15กินนรี
16กุลบุตร
17กุศโลบาย
18เกษตรกรรม
19เกียรติศักดิ์
20ขัณฑสีมา
21ขันติธรรมคชกรรม
22ขีปนาวุธ
23คชศาสตร์
24คณิตศาสตร์
25คมนาคม
26ครุศาสตร์
27คหกรรม
28คัมภีรภาพ
29คุณธรรม
30คุณภาพ
31คุณลักษณะ
32คุณวิเศษ
33คุณวุฒิ
34จตุปัจจัย
35จตุโลกบาลจตุสดมภ์
36จักขวาพาธ
37จักรพรรดิ
38จักรราศี
39จันทรคติ
40จิตรกร
41จินตกวี
42จีรกาล
43จุลภาค
44จุลินทรีย์
45จุฬาลงกรณ์
46เจดียสถาน
47ฉัตรมงคล
48ชลประทาน
49ชลมารค
50ชลาลัย
51ชัยภูมิ
52ชีววิทยา
53ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
54ดรุโณทยาน
55ดาราศาสตร์
56ดุษฎีบัณฑิต
57ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
58ไตรทวาร
59ไตรปิฎก
60ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
61เถรวาท
62ทรกรรม
63ทรชน
64ทวิบาท
65ทัศนียภาพ
66ทาสกรรมกร
67เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
68เทพารักษ์
69ธนบัตร
70ธนาณัติ
71ธรรมขันธ์
72ธรรมจริยา
73ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
74ธุรกิจ
75นครบาล
76นภาลัย
77นโยบาย
78นเรศวร
79นิติศาสตร์
80บดินทร์
81บุปผชาติ
82ประถมศึกษา
83ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
84ปัญญาชน
85ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
86ผลานิสงส์
87พระกรรณ
88พระขรรค์
89พระคฑา
90พระฉวี
91พระเนตร
92พระบาท
93พระปฤษฏางค์
94พระพุทธ
95พระราชวงศ์
96พระสงฆ์
97พระหัตถ์
98พัสดุภัณฑ์
99พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
100พุทธจริต
101พุทธธรรม
102พุพภิกขภัย
103แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
104แพทย์ศาสตร์
105ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
106ภูมิศาสตร์
107มนุษยสัมพันธ์
108มโนภาพ
109มรรคนายก
110มหกรรม
111มหรรณพ
112มหันตภัย
113มหัศจรรย์
114มหาชาติ มหา +  ชาติ
115มหานคร
116มหานิกาย
117มหาภัย
118มหาราช
119มัจจุราช
120มาฆบูชา
121ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
122ยุทธวิธี
123รโหฐาน
124รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
125รัตติกาล
126ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
127ราชทัณฑ์
128ราชหัตถเลขา
129ราชอุบาย
130ราชโอรส
131ราชานุสรณ์
132ราชินยานุสรณ์
133ราโชบาย
134ลหุโทษ
135วรรณกรรม
136วรรณคดี
137วรรณคดี 
138วโรดม
139วสันตฤดู
140วัฏสงสาร
141วัตถุธรรม
142วาตภัย
143วิญญูชน
144วิทยฐานะ
145วิทยาธร
146วิทยาศาสตร์
147วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
148วิศวกรรม
149วิสาขบูชา
150เวชกรรม
151เวทมนตร์
152ศิลปกรรม
153ศิลปาชีพ
154ศึกษาศาสตร์
155เศรษฐกิจ
156สงสาร
157สถานการณ์
158สมณพราหมณ์
159สมาคม
160สมาทาน
161สโมสร
162สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
163สังคม
164สังฆราช
165สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
166สันติภาพ
167สัมมาอาชีพ
168สาธารณสุข
169สามนตราช
170สารัตถศึกษา
171สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
172สินธวาณัติ
173สินธวานนท์
174สุขภาพ
175สุโขทัย
176สุคนธรส
177สุนทรพจน์
178สุนทรียภาพ
179สุริโยทัย
180หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
181หัตถศึกษา
182หัตถาจารย์
183อดีตกาล
184อธิการบดี
185อรรถกถา
186อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
187อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
188อัคคีภัย
189อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
190อิทธิพล
191อินทรธิบดี
192อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
193อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
194อุดมคติ
195อุตสาหกรรม
196อุทกภัย
197อุทกภัย  อุทก +  ภัย
198อุบัติเหตุ
199เอกชน
200เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ