ค้นหาคำสมาส

คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 200 คำ

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
3อุบัติเหตุ
4ดุษฎีบัณฑิต
5ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
6เกษตรกรรม
7กิจกรรม
8กายกรรม
9กายภาพ
10หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
11ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
12กุศโลบาย
13ทาสกรรมกร
14ขันติธรรมคชกรรม
15คหกรรม
16ศิลปกรรม
17คุณธรรม
18ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
19อุตสาหกรรม
20ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
21วิทยาศาสตร์
22วิศวกรรม
23ชลมารค
24รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
25วรรณกรรม
26มรรคนายก
27ราชโอรส
28สุนทรียภาพ
29มหกรรม
30เวชกรรม
31คุณภาพ
32วัตถุธรรม
33สถานการณ์
34ทรกรรม
35ราชหัตถเลขา
36กาญจนามัย
37ธุรกิจ
38ประถมศึกษา
39ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
40จิตรกร
41ชลาลัย
42มหาราช
43จุฬาลงกรณ์
44ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
45ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
46อัคคีภัย
47จักรพรรดิ
48ชีววิทยา
49วิทยาธร
50อุดมคติ
51อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
52พระราชวงศ์
53พระกรรณ
54หัตถศึกษา
55สารัตถศึกษา
56กิจวัตร
57อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
58สุนทรพจน์
59เจดียสถาน
60เอกชน
61พระหัตถ์
62เอกภพ
63ทัศนียภาพ
64มหันตภัย
65กิตติคุณ
66สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
67มหานคร
68สันติภาพ
69มโนภาพ
70กิจจะลักษณะ
71อุทกภัย  อุทก +  ภัย
72ดรุโณทยาน
73ภูมิศาสตร์
74พุทธธรรม
75สุขภาพ
76วิทยฐานะ
77แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
78วรรณคดี
79กาฬพักตร์
80จักรราศี
81ราชอุบาย
82กาฬทวีป
83ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
84สมณพราหมณ์
85พระขรรค์
86มัจจุราช
87เศรษฐกิจ
88วรรณคดี 
89วาตภัย
90อุทกภัย
91ราชินยานุสรณ์
92ธรรมจริยา
93คณิตศาสตร์
94สุโขทัย
95ครุศาสตร์
96หัตถาจารย์
97นิติศาสตร์
98คุณลักษณะ
99พระเนตร
100สามนตราช
101ราชทัณฑ์
102อรรถกถา
103มหาชาติ มหา +  ชาติ
104รัตติกาล
105เถรวาท
106ธนบัตร
107วิทยุศึกษาวิทยุ + ศึกษาวิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
108ดาราศาสตร์
109สังฆราช
110อดีตกาล
111ฉัตรมงคล
112คมนาคม
113บุปผชาติ
114อักษรศาสตร์อักษร + ศาสตร์อัก-สอน-ระ-สาด
115สงสาร
116คุณวิเศษ
117ไตรทวาร
118วัฏสงสาร
119จินตกวี
120สินธวานนท์
121แพทย์ศาสตร์
122ธรรมขันธ์
123ราชานุสรณ์
124อุณหภูมิอุน-หะ-พูม
125ศิลปาชีพ
126มหานิกาย
127มหาภัย
128จุลภาค
129กาฬโรค
130จันทรคติ
131ขัณฑสีมา
132คัมภีรภาพ
133สโมสร
134จุลินทรีย์
135กาลเทศะ
136คุณวุฒิ
137ขีปนาวุธ
138จีรกาล
139ศึกษาศาสตร์
140พืชมงคลพืช + มงคลพืด – ชะ - มง – คน
141กิตติศัพท์
142พัสดุภัณฑ์
143จตุโลกบาลจตุสดมภ์
144มหัศจรรย์
145ธนาณัติ
146สุริโยทัย
147พระฉวี
148พระบาท
149พระพุทธ
150กุลบุตร
151เทพารักษ์
152อิทธิพล
153กายสิทธิ์
154จักขวาพาธ
155เวทมนตร์
156นโยบาย
157ยุทธวิธี
158ทวิบาท
159วิสาขบูชา
160พระคฑา
161ไตรปิฎก
162วสันตฤดู
163อัฒจันทร์อัฒ + จันทร์อัด-ทะ-จัน
164เทพบุตรเทบ-พะ-บุด
165คชศาสตร์
166สังคม
167วโรดม
168ราโชบาย
169เกียรติศักดิ์
170มาฆบูชา
171อธิการบดี
172บดินทร์
173สัตวศาสตร์สัตว์ + ศาสตร์
174วิญญูชน
175สมาทาน
176ชลประทาน
177ทรชน
178พระปฤษฏางค์
179มหรรณพ
180ผลานิสงส์
181นภาลัย
182นเรศวร
183นครบาล
184ปัญญาชน
185กินนรี
186ลหุโทษ
187พุทธจริต
188ปรเมนทร์
189กาลกิริยา
190พุพภิกขภัย
191สาธารณสุข
192สมาคม
193พระสงฆ์
194รโหฐาน
195ชัยภูมิ
196มหานิสงส์
197สิทธิบัตรสิทธิ์ + บัตร
198จตุปัจจัย
199สุคนธรส
200ชมพูทวีป