คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กาฬทวีป
6กาฬพักตร์
7กิจกรรม
8กิจจะลักษณะ
9กิจวัตร
10กิตติคุณ
11กุศโลบาย
12เกษตรกรรม
13ขัณฑสีมา
14ขันติธรรมคชกรรม
15คณิตศาสตร์
16คมนาคม
17ครุศาสตร์
18คหกรรม
19คุณธรรม
20คุณภาพ
21จักขวาพาธ
22จักรพรรดิ
23จิตรกร
24จินตกวี
25จุลินทรีย์
26จุฬาลงกรณ์
27เจดียสถาน
28ฉัตรมงคล
29ชลมารค
30ชลาลัย
31ชีววิทยา
32ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
33ดรุโณทยาน
34ดุษฎีบัณฑิต
35ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
36ไตรทวาร
37ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
38ทรกรรม
39ทัศนียภาพ
40ทาสกรรมกร
41ธนบัตร
42ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
43ธุรกิจ
44บุปผชาติ
45ประถมศึกษา
46ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
47ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
48พระกรรณ
49พระขรรค์
50พระเนตร
51พระราชวงศ์
52พระหัตถ์
53แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
54ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
55ภูมิศาสตร์
56มรรคนายก
57มหกรรม
58มหันตภัย
59มหานคร
60มหาราช
61มัจจุราช
62ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
63รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
64ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
65ราชทัณฑ์
66ราชหัตถเลขา
67ราชอุบาย
68ราชโอรส
69ราชินยานุสรณ์
70วรรณกรรม
71วรรณคดี
72วัตถุธรรม
73วิทยฐานะ
74วิทยาธร
75วิทยาศาสตร์
76วิศวกรรม
77เวชกรรม
78ศิลปกรรม
79ศิลปาชีพ
80สถานการณ์
81สมณพราหมณ์
82สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
83สันติภาพ
84สารัตถศึกษา
85สินธวานนท์
86สุโขทัย
87สุนทรพจน์
88สุนทรียภาพ
89หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
90หัตถศึกษา
91อดีตกาล
92อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
93อัคคีภัย
94อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
95อุดมคติ
96อุตสาหกรรม
97อุทกภัย  อุทก +  ภัย
98อุบัติเหตุ
99เอกชน
100เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ