รวมคำสมาส 100 คำ

# คำสมาส คำขยาย + คำหลัก อ่านว่า
1 กรรมกร
2 กาญจนามัย
3 กายกรรม
4 กายภาพ
5 กาฬทวีป
6 กิจกรรม
7 กิจจะลักษณะ
8 กิจวัตร
9 กิตติคุณ
10 กุศโลบาย
11 ขันติธรรมคชกรรม
12 คณิตศาสตร์
13 ครุศาสตร์
14 คหกรรม
15 คุณธรรม
16 คุณภาพ
17 คุณลักษณะ
18 จักรพรรดิ
19 จักรราศี
20 จันทรคติ
21 จิตรกร
22 จุฬาลงกรณ์
23 ฉัตรมงคล
24 ชลมารค
25 ชีววิทยา
26 ฌาปนกิจ ฌาปน + กิจ ชา-ปะ-นะ-กิด
27 ดรุโณทยาน
28 ดาราศาสตร์
29 ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
30 ทรกรรม
31 ทวิบาท
32 ทัศนียภาพ
33 ทาสกรรมกร
34 ธนบัตร
35 ธนาณัติ
36 ธรรมขันธ์
37 ธรรมจริยา
38 ธรรมศาสตร์ ธรรม + ศาสตร์ ทำ-มะ-สาด
39 ธุรกิจ
40 บดินทร์
41 บุปผชาติ
42 ประถมศึกษา
43 ประวัติศาสตร์ ประ-หวัด-ติ-สาด
44 พระกรรณ
45 พระบาท
46 พระพุทธ
47 พระราชวงศ์
48 พุทธธรรม
49 ภูมิศาสตร์
50 มรรคนายก
51 มหกรรม
52 มหันตภัย
53 มหาชาติ  มหา +  ชาติ
54 มหานคร
55 มหาราช
56 มัจจุราช
57 มโนภาพ
58 ยุติธรรม ยุติ + ธรรม ยุด-ติ-ทำ
59 รัฐศาสตร์ รัฐ + ศาสตร์ รัด – ถะ – สาด
60 ราชทัณฑ์
61 ราชโอรส
62 วรรณกรรม
63 วรรณคดี
64 วรรณคดี 
65 วัตถุธรรม
66 วาตภัย
67 วิทยฐานะ
68 วิทยาธร
69 วิทยาศาสตร์
70 วิศวกรรม
71 ศิลปกรรม
72 สถานการณ์
73 สมณพราหมณ์
74 สมาทาน
75 สวัสดิภาพ สวัสดิ์ + ภาพ
76 สังฆราช
77 สันติภาพ
78 สามนตราช
79 สารัตถศึกษา
80 สุขภาพ
81 สุนทรพจน์
82 สโมสร
83 หัตถกรรม หัตถ + กรรม หัด-ถะ-กำ
84 อัคคีภัย
85 อิสรภาพ อิสร + ภาพ อิด-สะ-หระ-พาบ
86 อุณหภูมิ อุน-หะ-พูม
87 อุดมคติ
88 อุตสาหกรรม
89 อุทกภัย
90 อุทกภัย   อุทก +  ภัย
91 อุบัติเหตุ
92 เกษตรกรรม
93 เวชกรรม
94 เวทมนตร์
95 เศรษฐกิจ
96 เอกชน
97 เอกภพ
98 แพทยศาสตร์ แพทย์ + ศาสตร์
99 แพทย์ศาสตร์
100 ไปรษณียบัตร ไปรษณีย์ + บัตร 

เมนูแนะนำ

Vocab cloud