คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กาฬทวีป
6กาฬพักตร์
7กิจกรรม
8กิจจะลักษณะ
9กิจวัตร
10กิตติคุณ
11กุศโลบาย
12เกษตรกรรม
13ขัณฑสีมา
14ขันติธรรมคชกรรม
15คณิตศาสตร์
16ครุศาสตร์
17คหกรรม
18คุณธรรม
19คุณภาพ
20จักขวาพาธ
21จักรพรรดิ
22จิตรกร
23จินตกวี
24จุลินทรีย์
25จุฬาลงกรณ์
26เจดียสถาน
27ฉัตรมงคล
28ชลมารค
29ชลาลัย
30ชีววิทยา
31ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
32ดรุโณทยาน
33ดุษฎีบัณฑิต
34ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
35ไตรทวาร
36ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
37ทรกรรม
38ทัศนียภาพ
39ทาสกรรมกร
40ธนบัตร
41ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
42ธุรกิจ
43บุปผชาติ
44ประถมศึกษา
45ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
46ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
47พระกรรณ
48พระขรรค์
49พระเนตร
50พระราชวงศ์
51พระหัตถ์
52แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
53ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
54ภูมิศาสตร์
55มโนภาพ
56มรรคนายก
57มหกรรม
58มหันตภัย
59มหานคร
60มหาราช
61มัจจุราช
62ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
63รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
64ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
65ราชหัตถเลขา
66ราชอุบาย
67ราชโอรส
68ราชินยานุสรณ์
69วรรณกรรม
70วรรณคดี
71วัตถุธรรม
72วิทยฐานะ
73วิทยาธร
74วิทยาศาสตร์
75วิศวกรรม
76เวชกรรม
77ศิลปกรรม
78ศิลปาชีพ
79สถานการณ์
80สมณพราหมณ์
81สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
82สันติภาพ
83สารัตถศึกษา
84สินธวานนท์
85สุขภาพ
86สุโขทัย
87สุนทรพจน์
88สุนทรียภาพ
89หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
90หัตถศึกษา
91อดีตกาล
92อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
93อัคคีภัย
94อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
95อุดมคติ
96อุตสาหกรรม
97อุทกภัย  อุทก +  ภัย
98อุบัติเหตุ
99เอกชน
100เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ