ค้นหา  คำสมาส

คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
3อุบัติเหตุ
4ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
5กิจกรรม
6เกษตรกรรม
7ดุษฎีบัณฑิต
8กายกรรม
9กายภาพ
10หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
11ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
12กุศโลบาย
13ทาสกรรมกร
14คหกรรม
15ขันติธรรมคชกรรม
16ศิลปกรรม
17คุณธรรม
18ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
19อุตสาหกรรม
20ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
21วิศวกรรม
22วิทยาศาสตร์
23รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
24ชลมารค
25วรรณกรรม
26ราชโอรส
27มรรคนายก
28เวชกรรม
29มหกรรม
30สุนทรียภาพ
31คุณภาพ
32วัตถุธรรม
33สถานการณ์
34ทรกรรม
35ราชหัตถเลขา
36กาญจนามัย
37ธุรกิจ
38ประถมศึกษา
39ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
40จิตรกร
41จุฬาลงกรณ์
42ชลาลัย
43ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
44มหาราช
45ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
46จักรพรรดิ
47อัคคีภัย
48ชีววิทยา
49วิทยาธร
50อุดมคติ
51อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
52พระราชวงศ์
53สารัตถศึกษา
54พระกรรณ
55กิจวัตร
56หัตถศึกษา
57อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
58เจดียสถาน
59พระหัตถ์
60สุนทรพจน์
61ทัศนียภาพ
62กิตติคุณ
63เอกภพ
64เอกชน
65มหันตภัย
66สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
67มหานคร
68สันติภาพ
69มโนภาพ
70ภูมิศาสตร์
71อุทกภัย  อุทก +  ภัย
72พุทธธรรม
73สุขภาพ
74ดรุโณทยาน
75แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
76จักรราศี
77วรรณคดี
78กิจจะลักษณะ
79ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
80ราชอุบาย
81วิทยฐานะ
82กาฬทวีป
83พระขรรค์
84กาฬพักตร์
85วาตภัย
86วรรณคดี 
87อุทกภัย
88สมณพราหมณ์
89มัจจุราช
90เศรษฐกิจ
91ธรรมจริยา
92ราชินยานุสรณ์
93หัตถาจารย์
94คณิตศาสตร์
95คุณลักษณะ
96นิติศาสตร์
97สามนตราช
98ครุศาสตร์
99อรรถกถา
100ราชทัณฑ์