รวมคำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำสมาส คำขยาย + คำหลัก อ่านว่า
1 กรรมกร
2 กาญจนามัย
3 กายกรรม
4 กายภาพ
5 กาลเทศะ
6 กาฬทวีป
7 กาฬพักตร์
8 กิจกรรม
9 กิจจะลักษณะ
10 กิจวัตร
11 กิตติคุณ
12 กุศโลบาย
13 ขันติธรรมคชกรรม
14 คณิตศาสตร์
15 คหกรรม
16 คุณธรรม
17 คุณภาพ
18 คุณลักษณะ
19 จักรพรรดิ
20 จักรราศี
21 จิตรกร
22 จุฬาลงกรณ์
23 ฉัตรมงคล
24 ชลมารค
25 ชลาลัย
26 ชีววิทยา
27 ฌาปนกิจ ฌาปน + กิจ ชา-ปะ-นะ-กิด
28 ดรุโณทยาน
29 ดาราศาสตร์
30 ดุษฎีบัณฑิต
31 ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
32 ถาวรวัตถุ ถาวร + วัตถุ ถา-วอน-วัด-ถุ
33 ทรกรรม
34 ทวิบาท
35 ทัศนียภาพ
36 ทาสกรรมกร
37 ธนบัตร
38 ธนาณัติ
39 ธรรมขันธ์
40 ธรรมจริยา
41 ธรรมศาสตร์ ธรรม + ศาสตร์ ทำ-มะ-สาด
42 ธุรกิจ
43 ประถมศึกษา
44 ประวัติศาสตร์ ประ-หวัด-ติ-สาด
45 พระกรรณ
46 พระขรรค์
47 พระบาท
48 พระพุทธ
49 พระราชวงศ์
50 พระเนตร
51 พุทธธรรม
52 ภูมิศาสตร์
53 มรรคนายก
54 มหกรรม
55 มหันตภัย
56 มหาชาติ  มหา +  ชาติ
57 มหานคร
58 มหาราช
59 มโนภาพ
60 ยุติธรรม ยุติ + ธรรม ยุด-ติ-ทำ
61 รัฐศาสตร์ รัฐ + ศาสตร์ รัด – ถะ – สาด
62 ราชโอรส
63 วรรณกรรม
64 วรรณคดี
65 วรรณคดี 
66 วัตถุธรรม
67 วาตภัย
68 วิทยฐานะ
69 วิทยาธร
70 วิทยาศาสตร์
71 วิทยุศึกษา วิทยุ + ศึกษา วิด-ทะ-ยุ-สึก-สา
72 วิศวกรรม
73 ศิลปกรรม
74 สถานการณ์
75 สมณพราหมณ์
76 สมาทาน
77 สวัสดิภาพ สวัสดิ์ + ภาพ
78 สันติภาพ
79 สารัตถศึกษา
80 สุขภาพ
81 สุนทรพจน์
82 สโมสร
83 หัตถกรรม หัตถ + กรรม หัด-ถะ-กำ
84 อดีตกาล
85 อัคคีภัย
86 อิสรภาพ อิสร + ภาพ อิด-สะ-หระ-พาบ
87 อุณหภูมิ อุน-หะ-พูม
88 อุดมคติ
89 อุตสาหกรรม
90 อุทกภัย
91 อุทกภัย   อุทก +  ภัย
92 อุบัติเหตุ
93 เกษตรกรรม
94 เวชกรรม
95 เศรษฐกิจ
96 เอกชน
97 เอกภพ
98 แพทยศาสตร์ แพทย์ + ศาสตร์
99 แพทย์ศาสตร์
100 ไปรษณียบัตร ไปรษณีย์ + บัตร 

เมนูแนะนำ

Vocab cloud