ค้นหาคำสมาส

คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
3อุบัติเหตุ
4ดุษฎีบัณฑิต
5ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
6กิจกรรม
7เกษตรกรรม
8กายกรรม
9กายภาพ
10หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
11ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
12กุศโลบาย
13ทาสกรรมกร
14ขันติธรรมคชกรรม
15คหกรรม
16ศิลปกรรม
17คุณธรรม
18ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
19อุตสาหกรรม
20ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
21วิทยาศาสตร์
22วิศวกรรม
23ชลมารค
24รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
25วรรณกรรม
26มรรคนายก
27ราชโอรส
28สุนทรียภาพ
29มหกรรม
30เวชกรรม
31คุณภาพ
32วัตถุธรรม
33สถานการณ์
34ทรกรรม
35ราชหัตถเลขา
36กาญจนามัย
37ประถมศึกษา
38ธุรกิจ
39ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
40จิตรกร
41ชลาลัย
42มหาราช
43จุฬาลงกรณ์
44ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
45ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
46อัคคีภัย
47จักรพรรดิ
48ชีววิทยา
49วิทยาธร
50อุดมคติ
51อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
52พระราชวงศ์
53พระกรรณ
54หัตถศึกษา
55สารัตถศึกษา
56กิจวัตร
57อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
58สุนทรพจน์
59เจดียสถาน
60เอกชน
61พระหัตถ์
62เอกภพ
63ทัศนียภาพ
64มหันตภัย
65กิตติคุณ
66สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
67มหานคร
68สันติภาพ
69มโนภาพ
70อุทกภัย  อุทก +  ภัย
71ดรุโณทยาน
72ภูมิศาสตร์
73พุทธธรรม
74สุขภาพ
75กิจจะลักษณะ
76วิทยฐานะ
77แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
78วรรณคดี
79กาฬพักตร์
80จักรราศี
81ราชอุบาย
82กาฬทวีป
83ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
84สมณพราหมณ์
85พระขรรค์
86มัจจุราช
87เศรษฐกิจ
88วรรณคดี 
89วาตภัย
90อุทกภัย
91ราชินยานุสรณ์
92ธรรมจริยา
93คณิตศาสตร์
94สุโขทัย
95ครุศาสตร์
96หัตถาจารย์
97นิติศาสตร์
98คุณลักษณะ
99พระเนตร
100สามนตราช