คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กาฬทวีป
6กาฬพักตร์
7กิจกรรม
8กิจจะลักษณะ
9กิจวัตร
10กิตติคุณ
11กุศโลบาย
12เกษตรกรรม
13ขันติธรรมคชกรรม
14คณิตศาสตร์
15ครุศาสตร์
16คหกรรม
17คุณธรรม
18คุณภาพ
19จักรพรรดิ
20จักรราศี
21จิตรกร
22จุฬาลงกรณ์
23เจดียสถาน
24ฉัตรมงคล
25ชลมารค
26ชลาลัย
27ชีววิทยา
28ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
29ดรุโณทยาน
30ดุษฎีบัณฑิต
31ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
32ไตรทวาร
33ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
34ทรกรรม
35ทัศนียภาพ
36ทาสกรรมกร
37ธรรมจริยา
38ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
39ธุรกิจ
40นิติศาสตร์
41ประถมศึกษา
42ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
43ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
44พระกรรณ
45พระขรรค์
46พระเนตร
47พระราชวงศ์
48พระหัตถ์
49พุทธธรรม
50แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
51ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
52ภูมิศาสตร์
53มโนภาพ
54มรรคนายก
55มหกรรม
56มหันตภัย
57มหานคร
58มหาราช
59มัจจุราช
60ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
61รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
62ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
63ราชหัตถเลขา
64ราชอุบาย
65ราชโอรส
66ราชินยานุสรณ์
67วรรณกรรม
68วรรณคดี
69วรรณคดี 
70วัตถุธรรม
71วาตภัย
72วิทยฐานะ
73วิทยาธร
74วิทยาศาสตร์
75วิศวกรรม
76เวชกรรม
77ศิลปกรรม
78เศรษฐกิจ
79สถานการณ์
80สมณพราหมณ์
81สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
82สันติภาพ
83สารัตถศึกษา
84สุขภาพ
85สุโขทัย
86สุนทรพจน์
87สุนทรียภาพ
88หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
89หัตถศึกษา
90หัตถาจารย์
91อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
92อัคคีภัย
93อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
94อุดมคติ
95อุตสาหกรรม
96อุทกภัย
97อุทกภัย  อุทก +  ภัย
98อุบัติเหตุ
99เอกชน
100เอกภพ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ