รวมคำสมาส ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# คำสมาส คำขยาย + คำหลัก อ่านว่า
1 กรรมกร
2 กาญจนามัย
3 กายกรรม
4 กายภาพ
5 กาฬทวีป
6 กาฬพักตร์
7 กิจกรรม
8 กิจจะลักษณะ
9 กิจวัตร
10 กิตติคุณ
11 กุศโลบาย
12 ขันติธรรมคชกรรม
13 คณิตศาสตร์
14 ครุศาสตร์
15 คหกรรม
16 คุณธรรม
17 คุณภาพ
18 คุณลักษณะ
19 จักรพรรดิ
20 จักรราศี
21 จิตรกร
22 จุฬาลงกรณ์
23 ชลมารค
24 ชลาลัย
25 ชีววิทยา
26 ฌาปนกิจ ฌาปน + กิจ ชา-ปะ-นะ-กิด
27 ดรุโณทยาน
28 ดุษฎีบัณฑิต
29 ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
30 ถาวรวัตถุ ถาวร + วัตถุ ถา-วอน-วัด-ถุ
31 ทรกรรม
32 ทัศนียภาพ
33 ทาสกรรมกร
34 ธรรมจริยา
35 ธรรมศาสตร์ ธรรม + ศาสตร์ ทำ-มะ-สาด
36 ธุรกิจ
37 นิติศาสตร์
38 ประถมศึกษา
39 ประวัติศาสตร์ ประ-หวัด-ติ-สาด
40 พระกรรณ
41 พระขรรค์
42 พระราชวงศ์
43 พระหัตถ์
44 พุทธธรรม
45 ภูมิทัศน์  ภูมิ + ทัศน์ พูม – มิ – ทัด
46 ภูมิศาสตร์
47 มรรคนายก
48 มหกรรม
49 มหันตภัย
50 มหาชาติ  มหา +  ชาติ
51 มหานคร
52 มหาราช
53 มัจจุราช
54 มโนภาพ
55 ยุติธรรม ยุติ + ธรรม ยุด-ติ-ทำ
56 รัฐศาสตร์ รัฐ + ศาสตร์ รัด – ถะ – สาด
57 ราชฐาน ราช + ฐาน ราด-ชะ-ถาน
58 ราชหัตถเลขา
59 ราชอุบาย
60 ราชินยานุสรณ์
61 ราชโอรส
62 วรรณกรรม
63 วรรณคดี
64 วรรณคดี 
65 วัตถุธรรม
66 วาตภัย
67 วิทยฐานะ
68 วิทยาธร
69 วิทยาศาสตร์
70 วิศวกรรม
71 ศิลปกรรม
72 สถานการณ์
73 สมณพราหมณ์
74 สวัสดิภาพ สวัสดิ์ + ภาพ
75 สันติภาพ
76 สามนตราช
77 สารัตถศึกษา
78 สุขภาพ
79 สุนทรพจน์
80 สุนทรียภาพ
81 หัตถกรรม หัตถ + กรรม หัด-ถะ-กำ
82 หัตถศึกษา
83 หัตถาจารย์
84 อรรถกถา
85 อรรถคดี อรรถ + คดี อัด-ถะ-คะ-ดี
86 อัคคีภัย
87 อิสรภาพ อิสร + ภาพ อิด-สะ-หระ-พาบ
88 อุดมคติ
89 อุตสาหกรรม
90 อุทกภัย
91 อุทกภัย   อุทก +  ภัย
92 อุบัติเหตุ
93 เกษตรกรรม
94 เจดียสถาน
95 เวชกรรม
96 เศรษฐกิจ
97 เอกชน
98 เอกภพ
99 แพทยศาสตร์ แพทย์ + ศาสตร์
100 ไปรษณียบัตร ไปรษณีย์ + บัตร 

เมนูแนะนำ

Vocab cloud