คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กาฬทวีป
6กาฬพักตร์
7กิจกรรม
8กิจจะลักษณะ
9กิจวัตร
10กิตติคุณ
11กุศโลบาย
12เกษตรกรรม
13ขันติธรรมคชกรรม
14คณิตศาสตร์
15ครุศาสตร์
16คหกรรม
17คุณธรรม
18คุณภาพ
19จักรพรรดิ
20จักรราศี
21จิตรกร
22จุฬาลงกรณ์
23เจดียสถาน
24ฉัตรมงคล
25ชลมารค
26ชลาลัย
27ชีววิทยา
28ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
29ดรุโณทยาน
30ดุษฎีบัณฑิต
31ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
32ไตรทวาร
33ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
34ทรกรรม
35ทัศนียภาพ
36ทาสกรรมกร
37ธรรมจริยา
38ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
39ธุรกิจ
40นิติศาสตร์
41บุปผชาติ
42ประถมศึกษา
43ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
44ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
45พระกรรณ
46พระขรรค์
47พระเนตร
48พระราชวงศ์
49พระหัตถ์
50พุทธธรรม
51แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
52ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
53ภูมิศาสตร์
54มโนภาพ
55มรรคนายก
56มหกรรม
57มหันตภัย
58มหานคร
59มหาราช
60มัจจุราช
61ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
62รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
63ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
64ราชหัตถเลขา
65ราชอุบาย
66ราชโอรส
67ราชินยานุสรณ์
68วรรณกรรม
69วรรณคดี
70วรรณคดี 
71วัตถุธรรม
72วาตภัย
73วิทยฐานะ
74วิทยาธร
75วิทยาศาสตร์
76วิศวกรรม
77เวชกรรม
78ศิลปกรรม
79เศรษฐกิจ
80สถานการณ์
81สมณพราหมณ์
82สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
83สันติภาพ
84สารัตถศึกษา
85สุขภาพ
86สุโขทัย
87สุนทรพจน์
88สุนทรียภาพ
89หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
90หัตถศึกษา
91อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
92อัคคีภัย
93อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
94อุดมคติ
95อุตสาหกรรม
96อุทกภัย
97อุทกภัย  อุทก +  ภัย
98อุบัติเหตุ
99เอกชน
100เอกภพ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ