คำสมาส ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
Noคำสมาสคำขยาย + คำหลักอ่านว่า
1กรรมกร
2กาญจนามัย
3กายกรรม
4กายภาพ
5กาฬทวีป
6กาฬพักตร์
7กิจกรรม
8กิจจะลักษณะ
9กิจวัตร
10กิตติคุณ
11กุศโลบาย
12เกษตรกรรม
13ขันติธรรมคชกรรม
14ครุศาสตร์
15คหกรรม
16คุณธรรม
17คุณภาพ
18จักรพรรดิ
19จักรราศี
20จิตรกร
21จุลินทรีย์
22จุฬาลงกรณ์
23เจดียสถาน
24ฉัตรมงคล
25ชลมารค
26ชลาลัย
27ชีววิทยา
28ฌาปนกิจฌาปน + กิจชา-ปะ-นะ-กิด
29ดรุโณทยาน
30ดุษฎีบัณฑิต
31ตัวอย่างคำสมาสที่มีการสนธิ
32ไตรทวาร
33ถาวรวัตถุถาวร + วัตถุถา-วอน-วัด-ถุ
34ทรกรรม
35ทัศนียภาพ
36ทาสกรรมกร
37ธนบัตร
38ธรรมศาสตร์ธรรม + ศาสตร์ทำ-มะ-สาด
39ธุรกิจ
40บุปผชาติ
41ประถมศึกษา
42ประวัติศาสตร์ประ-หวัด-ติ-สาด
43ไปรษณียบัตรไปรษณีย์ + บัตร 
44พระกรรณ
45พระขรรค์
46พระเนตร
47พระราชวงศ์
48พระหัตถ์
49พุทธธรรม
50แพทยศาสตร์แพทย์ + ศาสตร์
51ภูมิทัศน์ ภูมิ + ทัศน์พูม – มิ – ทัด
52ภูมิศาสตร์
53มโนภาพ
54มรรคนายก
55มหกรรม
56มหันตภัย
57มหานคร
58มหาราช
59มัจจุราช
60ยุติธรรมยุติ + ธรรมยุด-ติ-ทำ
61รัฐศาสตร์รัฐ + ศาสตร์รัด – ถะ – สาด
62ราชฐานราช + ฐานราด-ชะ-ถาน
63ราชหัตถเลขา
64ราชอุบาย
65ราชโอรส
66ราชินยานุสรณ์
67วรรณกรรม
68วรรณคดี
69วรรณคดี 
70วัตถุธรรม
71วิทยฐานะ
72วิทยาธร
73วิทยาศาสตร์
74วิศวกรรม
75เวชกรรม
76ศิลปกรรม
77ศิลปาชีพ
78เศรษฐกิจ
79สถานการณ์
80สมณพราหมณ์
81สวัสดิภาพสวัสดิ์ + ภาพ
82สันติภาพ
83สารัตถศึกษา
84สินธวานนท์
85สุขภาพ
86สุโขทัย
87สุนทรพจน์
88สุนทรียภาพ
89หัตถกรรมหัตถ + กรรมหัด-ถะ-กำ
90หัตถศึกษา
91อดีตกาล
92อรรถคดีอรรถ + คดีอัด-ถะ-คะ-ดี
93อัคคีภัย
94อิสรภาพอิสร + ภาพอิด-สะ-หระ-พาบ
95อุดมคติ
96อุตสาหกรรม
97อุทกภัย  อุทก +  ภัย
98อุบัติเหตุ
99เอกชน
100เอกภพ
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ