ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ไทย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ไทย

  บาลี เทยฺย

  สันสกฤต เทย

  ความหมาย ควรให้

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ไทย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
คำไทยบาลี
กลกล
ประดิษฐ์ปติฏฺฐ
ปั้ดโธ่, พุทโธ่พุทฺโธ
ไสยาสน์เสยฺยาสน
วิกลวิกล
ปาฏิบทปาฏิปท
สังกัปสงฺกปฺป
สับปะรดสพฺพรส