ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อุตริ (อุด-ตะ-หฺริ)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อุตริ (อุด-ตะ-หฺริ)

  บาลี อุตฺตริ

  สันสกฤต อุตฺตริ

  ความหมาย ยิ่ง. (ไทย) นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้