ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อนุกูล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อนุกูล

    บาลี อนุ+กูล

    ความหมาย ตามเกื้อหนุน

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "อนุกูล"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
นุกูลอนุกูล
อนุบาลอนุ+ปาล
อนุโมทนาอนุ+โมทนา
อนุรักษ์อนุ+รกฺข
อนุโลมอนุ+โลม
อนุตรน+อุตฺตร
อนุชนอนุ+ชน
อนุชาอนุ+ช
อนุภรรยาอนุ+ภริยา