ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สับปะรด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สับปะรด

  บาลี สพฺพรส

  สันสกฤต สรฺวรส

  ความหมาย (ไทย) ผลไม้ชนิดหนึ่ง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สับปะรด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ปุริสปุริส
เทวษโทส
โทษโทส
ปัสสาสะปสฺสาส
สันโดษสนฺโตส
สัญจรสญฺจร
นิรเทศนิรเทส
พิศวาสวิสฺสาส
วิสาสะวิสฺสาส