คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

สับปะรด

คำศัพท์ไทย

บาลีสพฺพรส

สันสกฤตสรฺวรส

ความหมาย(ไทย) ผลไม้ชนิดหนึ่ง

1