ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สกุล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สกุล

  บาลี กุล

  สันสกฤต กุล

  ความหมาย วงศ์, เชื้อสาย, เชื้อชาติผู้ดี

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สกุล"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ตระกูลกุล
กุลสตรีกุล+อิตฺถี
โคตร (โคด)โคตฺต