ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สกนธ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สกนธ์

  บาลี ขนฺธ

  สันสกฤต สฺกนฺธ

  ความหมาย ขันธ์; คอ; ตัว, กาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้