ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มิติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มิติ

  บาลี มิต

  สันสกฤต มิต

  ความหมาย (ไทย) การวัด, การนับ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "มิติ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
เศวตเสต
สังเกตสงฺเกต
ทิวงคตทิวงฺคต
ปรากฏปากต
ตมะตม
คุปตคุตฺต
ตบะตป
(เรือ)บด?โปต
ประกฤตปกต