ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มัชช, ประมาท, มาทน์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มัชช, ประมาท, มาทน์

  บาลี มชฺช ปมาท มทน

  สันสกฤต มทฺย ปฺรมาท มทน

  ความหมาย เมา, ประมาท

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้