ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ภูมิใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ภูมิใจ

  บาลี ภูมิ+

  สันสกฤต ภูมิ+

  ความหมาย (ไทย) กระหยิ่มใจ, รู้สึกว่ามีเกียรติยศ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ภูมิใจ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ภูมิภูมิ
ภูมิภาคภูมิ+ภาค
ยุทธภูมิยุทฺธ+ภูมิ
ภูมิฐานภูมิ+ฐาน
ภาคภูมิภาค+ภูมิ
ตรีภูมิติ+ภูมิ