ปาฏิหาริย์

คำศัพท์ไทย

บาลีปาฏิหาริย

สันสกฤตปฺราติหารฺย

ความหมายความเป็นไปเฉพาะ, สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์

1