ปาฏิบท

คำศัพท์ไทย

บาลี ปาฏิปท

สันสกฤต ปฺริปทฺ

ความหมาย ค่ำหนึ่ง, (ไทย) บทเฉพาะ

1