ปราสาท

คำศัพท์ไทย

บาลีปาสาท

สันสกฤตปฺราสาท

ความหมายเรือนสี่เหลี่ยมจตุรัส. ที่อยู่ของพระราชา

1