ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปราสาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปราสาท

  บาลี ปาสาท

  สันสกฤต ปฺราสาท

  ความหมาย เรือนสี่เหลี่ยมจตุรัส. ที่อยู่ของพระราชา

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปราสาท"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
สาโทสาท
สิทธัตถะสิทฺธตฺถ