ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปราณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปราณ

  บาลี ปาณ

  สันสกฤต ปฺราณ

  ความหมาย ลมหายใจ; ผู้มีลมหายใจ, สัตว์, คน

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปราณ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
บาปปาป
บาลีปาลิ
ประปาปปา
อังคณาองฺคณ
เหตุการณ์เหตุ+การณ
มรณะมรณ
อลงกรณ์อลงฺกรณ
ขณะขณ
นิบาตนิปาต