ปราณ

คำศัพท์ไทย

บาลีปาณ

สันสกฤตปฺราณ

ความหมายลมหายใจ; ผู้มีลมหายใจ, สัตว์, คน

1