ประมาท

คำศัพท์ไทย

บาลีปมาท

สันสกฤตปฺรมาท

ความหมายมัวเมา, เลินเล่อ. (ไทย) ดูหมิ่น-หมิ่นประมาท (?? = ปรามาส)

1