ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ประมาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ประมาท

  บาลี ปมาท

  สันสกฤต ปฺรมาท

  ความหมาย มัวเมา, เลินเล่อ. (ไทย) ดูหมิ่น-หมิ่นประมาท (?? = ปรามาส)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ประมาท"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
มัชช, ประมาท, มาทน์มชฺช ปมาท มทน
บุปผาปุปฺผ
ปุโรหิต, ปโรหิต, ประโรหิตปุโรหิต
สังเขปสงฺเขป
สันดาปสนฺตาป
ปัจจุบันปจฺจุปฺปนฺน
มณฑปมณฺฑป
บรมปรม
บาปปาป