ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ประดิษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ประดิษฐ์

  บาลี ปติฏฺฐ

  สันสกฤต ปฺรติษฺฐ

  ความหมาย การตั้งไว้. (ไทย) การสร้างขึ้น.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ประดิษฐ์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
โอษฐ์โอฏฺฐ
รัฐรฏฺฐ
ราษฎรรฏฺฐ
ประดิษฐานปติฏฺฐาน
ขนิษฐากนิฏฺฐ
นฤบดีนร+ปติ
ณัฏฐ์ณฏฺฐ (ญาณ+ฐ)
กนิษฐากนิฏฺฐ
รัฐบุรุษรฏฺฐ+ปุริส