ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ธรรมยุต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ธรรมยุต

  บาลี ธมฺม+ยุตฺต

  สันสกฤต ธรฺม+ยุกฺต

  ความหมาย ประกอบด้วยธรรม

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ธรรมยุต"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ประยุกต์ปยุตฺต
ธรรมศาสตร์ธมฺม+สตฺถ
ยุติธรรมยุตฺติ+ธมฺม
ญาติธรรมญาติ+ธมฺม
ศีลธรรมสีล+ธมฺม