ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ธรณี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ธรณี

    บาลี เทหนี

    ความหมาย ธรณีประตู

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ธรณี"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
เทวะเทว
ไทยทานเทยฺยทาน
เนรเทศนิรเทส
เทวินทร์เทว+อินฺท
นิรเทศนิรเทส
อนงค์น+องฺค