ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทาน

  บาลี ทาน

  สันสกฤต ทาน

  ความหมาย การให้

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทาน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อุปทานอุป+ทาน
สัมปทานสมฺปทาน