ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทศ

  บาลี ทส

  สันสกฤต ทศ

  ความหมาย สิบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทศ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ทรัพย์ทพฺพ
ทัณฑ์ทณฺฑ
สาโทสาท
ทหารทหร
ปราสาทปาสาท
สัมโมทนียกถาสมฺโมทนียกถา
ปรอทปราท
สิกขาบทสิกฺขาปท
ชนบทชนปท