ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทวาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทวาร

  บาลี ทฺวาร

  สันสกฤต ทฺวาร

  ความหมาย ประตู (ท ในภาษาบาลี ออกเสียงเหมือน d)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้