ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทรหน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทรหน

  บาลี ทุร+

  สันสกฤต ทุสฺ+

  ความหมาย ทางลำบาก, ทางกันดาร

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทรหน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ทุรวาททุรวาท
ทุรชลทุรชล
ทุรมาน, ทรมานทุรมาน
ทรกรรมทุร+กมฺม
ทรยุคทุร+ยุค
ทุรราช, ทรราชทุรราช
ทุรนิมิตทุนฺนิมิตฺต
ทรพิษทุร+วิส
ทรลักษณ์ทุร+ลกฺขณ