ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฉันทามติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฉันทามติ

  บาลี ฉนฺท+มติ

  สันสกฤต ฉนฺทสฺ+มติ

  ความหมาย (ไทย บัญญัติ) คำนี้ไม่มีในพจนานุกรม, และหากจะใช้ ควรเขียนว่า ฉันทมติ แปลตามศัพท์ว่า ความเห็น(ที่เกิดจาก)ความพอใจ(ร่วมกัน), ความเห็นร่วมกันด้วยความพอใจ. เข้าใจว่าบัญญัติขึ้นให้ตรงกับคำว่า consensus ที่หมายถึง ความคิดเห็นของส่วนใหญ่ (ที่สอดคล้องกันลงรอยกัน), มติมหาชน. = ฉันทานุมัติ (ฉันท+อนุ+มติ)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้