ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "กรรม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กรรม

  บาลี กมฺม

  สันสกฤต กรฺมนฺ

  ความหมาย การกระทำ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "กรรม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ประติมากรรมปฏิมา+กมฺม
กสิกรรมกสิ+กมฺม
ทรกรรมทุร+กมฺม