คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยของเราตอนนี้ บางส่วนเป็นคำไทยแท้ แต่บางส่วนก็เป็นคำไทยที่หยิบยืมมาจากภาษาอื่น และที่เห็นกันบ่อย ๆ คือมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แต่จะมีคำไหนบ้างหล่ะมาดูกันเลย  แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้มาไว้ในมือของคุณ

 

ในบรรดาภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุด คือ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต คำยืมในภาษาไทยที่ยืมมาจากทั้งสองภาษานี้ เป็นคำที่มีใช้ในชีวิตประจำวันเป็นจำนวนมากทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาบาลีเข้ามาทางศาสนาพุทธ ส่วนภาษาสันสกฤตเข้ามาทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีเรื่องมหาภารตะและรามายณะ

รวมหมวดหมู่คำบาลีและสันสกฤต

ตัวอย่างคำบาลีและสันสกฤต

คำบาลีและสันสกฤต บาลี สันสกฤต
กรรม กมฺม กรฺมนฺ
กริยา กิริยา, กฺริยา กฺริยา
กรีฑา กีฬา กรีฑา
กัญญา, กันยา กญฺญา กนฺยา กนฺยกา
กัณหา, กฤษณา กณฺห กฺฤษฺณ
ขมา ขมา กฺษมา
ขัตติยะ, กษัตริย์ ขตฺติย กฺษตฺริย
ฉายา ฉายา ฉายา
ญาติธรรม ญาติ+ธมฺม ชฺญาต+ธรฺม
ทฤษฎี ทิฏฺฐิ ทฺฤษฺฏิ
ทิฐิ ทิฏฺฐิ ทฺฤษฺฏิ
บุญ ปุญฺญ ปุณฺย
บุปผา ปุปฺผ ปุษฺป
ปรัชญา ปญฺญา ปฺรชฺญา
ปัญญา ปญฺญา ปฺรชฺญา
ปัญหา, ปริศนา ปญฺห ปฺรศฺน
ปุจฉา ปุจฺฉา ปฺฤจฺฉา
ภรรยา, ภริยา ภริยา ภรฺยา
ภัทร ภทฺท ภทฺร ภทฺร
มัจฉา, มัศยา มจฺฉ มตฺสฺย
มัชฌิม, มัธยม มชฺฌิม มธฺยม
รัฐ รฏฺฐ ราษฺฏร
รัศมี รํสิ รสฺมิ รศฺมิ
รุกข์, พฤกษ์ รุกฺข วฺฤกฺษ
ฤดู, อุตุ อุตุ ฤตุ
ลัดดา ลตา ลตา
วิตถาร วิตฺถาร วิสฺตาร (พิสดาร)
วิทย์, วิทยา วิชฺชา วิทฺยา
ศรัทธา สัทธา ศรัทธา
ศรี สิริ, สิรี ศฺรี
ศักดานุภาพ สตฺติ+อานุภาว ศกฺติ+อานุภาว
ศัพท์ สทฺท ศพฺท
สกุณา สกุณ ศกุน
สตรี อิตฺถี สฺตรี
สวัสดี โสตฺถิ (สุ+อตฺถิ) สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)
สิงขร สิขร ศิขร
สิริลักษณ์ สิริ+ลกฺขณ ศฺรี+ลกฺษณ
สุคติ สุคติ สุคติ
สุนัข สุนข ศุนก
หทัย, หฤทัย หทย หฺฤทย
อมตะ อมต อมฤต
อัคคี, อัคนี อคฺคิ อคฺนิ
อัจฉรา, อัปสร อจฺฉรา อปฺสรสฺ
อัจฉริยะ อจฺฉริย อาศฺจรฺย
อัชฌาสัย, อัธยาศัย อชฺฌาสย อธฺยาศย
อาทิตย์ อาทิจฺจ อาทิตฺย
อาสา อาสา อาศา
เกษตร เขตฺต เกฺษตฺร
เมตตา ไมตรี เมตฺตา เมต.ติ ไมตฺร ไมตฺรี
แพทย์ เวชฺช ไวทฺย

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำบาลีและสันสกฤต

รวมคำบาลีและสันสกฤต 100 คำ

รวมคำบาลีและสันสกฤต 200 คำ

แบบทดสอบคำบาลีและสันสกฤต

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
A

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
I

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

13,989 views

บทความน่ารู้คำบาลีและสันสกฤต

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย