ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deal in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deal in

  กริยาช่อง 2 dealt

  กริยาช่อง 3 dealt

  แปลว่า จัดการใน

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "deal in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dealdealt
deal withdealt
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
settle insettled in
stay instayed in
drop indropped in