ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "blow out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  blow out

  กริยาช่อง 2 blew out

  กริยาช่อง 3 blown out

  แปลว่า ระเบิดออก

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "blow out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spell outspelt out / spelled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spill outspilt out / spilled out
cancel outcancelled out
beat outbeat out
see outsaw out
show outshowed out
throw outthrew out