ค้นเจอ 10 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Support:, Aromatic, screw up, Load:, Connection:, Abrasive 1, Dirty Work, Stiffness:, Vibration

fore

ตรงข้ามกับback

back

fore

แปลว่าที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์), ที่อยู่ข้างหน้า

ADJ

fore

ตรงข้ามกับaft

aft

fore

แปลว่าที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน

ADV

fore-

แปลว่าก่อน, ล่วงหน้า

PRF

fore plane

แปลว่ากบไสไม้ขนาดกลาง

fore-shortened

แปลว่าย่อส่วนลง

fore-and-arf

แปลว่าที่ขนานไปกับลำเรือ

ADJ

bring someone to the fore

แปลว่าทำให้กลายเป็นผู้นำหรือมีอิทธิพล, ทำให้มีอำนาจ

IDM

fore court

แปลว่าลานหน้าบ้าน สนามหน้าบ้าน บริเวณเนื้อที่โล่ง ระหว่างทางสาธารณะกับตัวอาคาร