กริยา 3 ช่อง ที่เติม ed
10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ
หลักการอ่านคำกริยา 3 ช่อง Regular Verbs (ที่เติม -ed)
หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Regular Verbs ในคำกริยาช่อง 2 และช่อง 3