20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิด
อักษรย่อหน่วยงานราชการของไทย
10 ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อรับสายคนโทรผิด
คำภาษาไทยที่มีความหมายตรงกันข้าม
อักษรย่อตำแหน่งต่าง ๆ และคำนำหน้าชื่อ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกัน