คำสนธิ คืออะไร

วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสนธิว่าคำสนธินั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเรียนรู้กันเลย


วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสนธิว่าคำสนธินั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเรียนรู้กันเลย

คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทยหมายถึงคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต มาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง

๑. สระสนธิ คือการกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ เช่น วิทย+อาลัย = วิทยาลัย พุทธ+อานุภาพ = พุทธานุภาพ มหา+อรรณพ = มหรรณพ นาค+อินทร์ = นาคินทร์ มัคค+อุเทศก์ = มัคคุเทศก์ พุทธ+โอวาท= พุทโธวาท รังสี+โอภาส = รังสิโยภาส ธนู+อาคม = ธันวาคม

๒. พยัญชนะสนธิ เป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น รหสฺ + ฐาน = รโหฐาน มนสฺ + ภาว = มโนภาว(มโนภาพ) ทุสฺ + ชน = ทุรชน นิสฺ + ภย = นิรภัย

๓. นฤคหิตสนธิ ได้แก่การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิตหรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิต กับคำอื่นๆ เช่น สํ + อุทัย = สมุทัย สํ + อาคม = สมาคม สํ + ขาร = สังขาร สํ + คม = สังคม สํ + หาร = สังหาร สํ + วร = สังวร

ความหมาย

คำสนธิ เป็นการนำคำมูลที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต
ตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ
สระ หรือนิคหิตที่เชื่อม ให้ท้ายเสียงของคำหน้ากับต้นเสียงของคำหลังมีเสียงกลมกลืนกันเป็นคำใหม่

 

หลักการสังเกต

๑. คำสนธิต้องเป็นคำบาลี สันสกฤตเท่านั้น
๒. เมื่อนำคำมาสนธิกันแล้ว จะกลายเป็นคำเดียว และจะต้องแปลจากคำหลังมาคำหน้า
๓. คำที่จะนำมาสนธิกัน จะต้องมีทั้งสระหน้าและสระหลัง
๔. เมื่อสนธิแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ สระ หรือนิคหิตที่เชื่อมเสมอ

 

จำง่าย ๆ … “สนธิ – เชื่อม”

 

ตัวอย่างคำสนธิ

พุทธานุภาพ มหรรณพ มหัศจรรย์   เทศภิบาล  วิทยาคม ภัณฑาคาร  พันธนาการ  ปริยานุช  รัฏฐาภิบาล  ราโชวาท โลกาธิบดี  โลกาธิปไตย วชิราวุธ  วัตถาภรณ์  วันทนาการนาคินทร์  มหินทร์  ราเมศวร มหิทธิ  ปรมินทร์  ปรเมนทร์ รัชชูปการ มัคคุเทศก์ ราชูปโภค

 

เห็นแล้วใช่ไหมว่าคำสนธินั้นคืออะไร ต่างจากคำโดยทั่วไปอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้นำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

คำสนธิ – Wordy Guru

รวมหมวดหมู่คำสนธิ

รวมคำสนธิ 100 คำ

รวมคำสนธิ 200 คำ

 

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น