75 คำภาษาไทยที่มักอ่านผิด

75 คำภาษาไทยที่มักอ่านผิด

เราเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็ต้องเคยเจอกับปัญหาสะกดหรืออ่านคำภาษาไทยเองผิด นั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะภาษาไทยถือได้ว่าเป็นภาษาที่ยากมาก มีพยัญชนะ สระ ตัวสะกดมากมายและหลักภาษาเองก็มีความซับซ้อน จนบางทีไม่รู้ว่าคำ นี้ควรออกเสียงยังไง

วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำในภาษาไทยที่คิดว่าคนไทยคงอ่านผิดกันบ่อย ซึ่งก็มีหลายคำเลยทีเดียว มาดูกันเลยว่ามีคำไหนบ้าง

 

คำศัพท์ คำอ่านที่ถูกต้อง มักอ่านผิดเป็น
1.กรกฎาคม กะ - รัก - กะ - ดา - คม กอ-ระ-กะ-ดา-คม
2.กรณียกิจ กะ - ระ - นี - ยะ - กิด กอ - ระ - นี - ยะ - กิด
3.กรมหลวง กรม - มะ - หลวง กรม - หลวง
4.กรวิก กะ - ระ - วิก กอ - ระ - วิก
5.กลวิธี กน - ละ - วิ - ที กน - วิ - ที
6.กามวิตถาร กาม - วิด - ถาน กาม - วิด - ตะ - ถาน
7. กาลสมัย กา - ละ - สะ - ไหม กาน - สะ - ไหม
8.กาฬปักษ์ กา - ละ - ปัก กาน - ละ - ปัก
9.กุศโลบาย กุ - สะ - โล - บาย กุด - สะ - โล - บาย
10.กาสาวพัสตร์ กา - สา -วะ -พัด กา - สาว - วะ -พัด
11.กำสรด กำ - สด กำ - สะ - รด
12.กุนที กุน - นะ - ที กุน - ที
13.จรด จะ - หรด จด
14.จุติ จุด - ติ จุ - ติ
15.จุนสี จุน -นะ -สี จุน - สี
16.ฉกษัตริย์ ฉ้อ - กะ -สัด , ฉอ - กะ - สัด ฉก - กะ - สัด
17.ฉศก ฉอ - สก ฉะ - ศก
18.ชุกชี ชุก - กะ - ชี ชุก - ชี
19.ญาติวงศ์ ยาด - ติ - วง ยาด - วง
20.เดียรดาษ เดีย - ระ - ดาด เดียน - ดาด
21.แถง ถะ - แหง แถง
22.ทัณฑกรรม ทัน - ดะ - กำ ทัน - ทะ - กำ
23.ทิฐิ ทิด - ถิ ทิ - ถิ
24.ธรรมาสน์ ทำ - มาด ทัน - มาด
25.ธารกำนัล ทา - ระ - กำ - นัน ทาน - กำ - นัน
26.นพศูล นบ - พะ - สูน นบ - สูน
27.นิคหิต นิก - คะ - หิด นิค - หิด
28.บทมาลย์ บท - ทะ - มาน บท - มาน
29.บรรษัท บัน - สัด บอน - ระ - สัด
30.บราลี บะ - รา - ลี บรา - ลี
31.บัตรพลี บัด - พะ -ลี บัด - พลี
32.ปฐมวัย ปะ - ถม - มะ - ไว ปะ - ถม - ไว
33.ปรัก ( เงิน ) ปรัก ปะ - หรัก
34.ปรัก ( หัก ) ปะ - หรัก ปรัก
35.ปุณฑริก ปุน - ดะ - ริก , ปุน - ทะ - ริก ปุน - นะ - ทริก
36.พยาธิ ( ความป่วยไข้ ) พะ - ยา - ทิ พะ - ยาด
37.พยาธิ ( สัตว์ ) พะ - ยาด พะ - ยา - ทิ
38.พระบรมราชินี พระ - บอ - รม - มะ - รา - ชิ - นี พระ - บอ - รม - รา - ชิ - นี
39.พลขับ พน - ละ - ขับ พน - ขับ
40.พลร่ม พน - ร่ม พน - ละ - ร่ม

 

 

 

คำศัพท์ คำอ่านที่ถูกต้อง มักอ่านผิดเป็น
41.พิษฐาน พิด - สะ - ถาน พิด - ถาน
42.พีชคณิต พี - ชะ - คะ - นิด พีด - คะ - นิด
43.พุมเรียง ( พืช ) พุม - มะ - เรียง พุม - เรียง
44.พุมเรียง ( ผ้า ) พุม - เรียง พุม - มะ - เรียง
45.มณฑป มน - ดบ มน - ทบ
46.มาติกา มาด - ติ - กา มาด - กา
47.มิคสัญญี มิก - คะ - สัน - ยี มิก - สัน - ยี
48.เมรุ เมน เม - รุ
49.เมรุมาศ เม - รุ - มาด เมน - รุ - ทาด
50.ยุติ ยุด - ติ ยุ - ติ
51.รอมร่อ รอม - มะ - ร่อ รอม - ร่อ
52.รังสฤษฏ์ รัง - สะ - หริด รัง - สิด
53.รัสสระ รัด - สะ - สะ - หระ รัด - สะ - ระ
54.ลลนา ลน - ละ - นา ละ - ละ - นา
55.วิตถาร วิด - ถาน วิด - ตะ - ถาน
56.วุฒิ วุด - ทิ วุด
57.ศตวรรษ สะ - ตะ - วัด สัด - ตะ - วัด
58.เศรณี เส - นี เส - ระ - นี
59.สมศักย์ สะ - มะ - สัก สม - ศักย์
60.สมุฏฐาน สะ - หมุด - ถาน สะ - หมุด - ตะ - ถาน
61.สรั่ง สะ - หรั่ง สรั่ง
62.สลา สะ - หลา สะ - ลา
63.สวรรคต สะ - หวัน - คด สะ - หวัน - นะ - คด
64.สัตบุรุษ สัด - บุ - หรุด สัด - ตะ - บุ - รุด
65.สัปปุรุษ สับ - ปุ - หรุด สับ - ปะ - ปุ - หรุด
66.สุจริต สุด - จะ - หริด สุ - จะ - หริด
67.หิตประโยชน์ หิ - ตะ - ประ - โหยด หิด - ตะ - ประ - โหยด
68.อนุสติ อะ - นุด - สะ - ติ อะ - นุ - สะ - ติ
69.อสนีบาต อะ - สะ - นี - บาด อัด - สะ - นี - บาด
70.อัครชายา อัก - คระ - ชา - ยา อัก - คะ - ระ - ชา - ยา
71.อัปราชัย อับ - ปะ - รา - ไช อับ - ปรา - ไช
72.อิสตรี อิด - สัด - ตรี อิด - สะ - ตรี
73อุณหภูมิ อุน - หะ - พูม อุน - นะ - หะ - พูม
74อุตริ อุด - ตะ - หริ อุ - ตะ - หริ
75.โอสถกรรม โอ - สด - ถะ - กำ โอด - ถะ - กำ

 

มีหลายคำเลยใช่หรือเปล่าที่อ่านผิดกันมาตลอดจนเข้าใจว่าอ่านถูกแล้ว เมื่อทราบแล้วว่าคำไหนควรออกเสียงยังไง หลังจากนี้ก็ต้องพยายามจำให้ได้และใช้ให้ถูกจะได้ไม่อ่านผิดอีกต่อไป เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม