อักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับอักษรย่อของคำต่าง ๆ และวันนี้ก็ถึงคิวของอักษรที่ผู้อ่านคุ้นเคยกันมากที่สุด นั้นก็คืออักษรย่อของชื่อมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยของเรามีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จัดว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันนี้เราได้รวบรวมชื่อและอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาให้แล้ว มีอยู่ทั้งสิ้น 40 แห่งทั่วประเทศ

ในภาษาไทย เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส., ร.ร., พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละตินส่วนใหญ่จะไม่มีจุด คําย่อซึ่งมีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ห้ามนำมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบแผน แม้อักษรย่อของชื่อมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันชัดเจนว่าแต่ละตัวนั้นหมายถึงชื่อของมหาวิทยาลัยใด

 

รายชื่ออักษรย่อภาษาไทย - อังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 40 แห่ง

  ชื่อมหาวิทยาลัย ตัวย่อภาษาไทย ตัวย่อภาษาอังกฤษ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส. SRU
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรภ.นศ. NSTRU
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ. PKRU
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข. SKRU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย. YRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรภ.อย. ARU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ. RBRU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. RRU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท. TRU
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรวอ. VRU
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. PBRU
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรภ.กจ. KRU
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน. NPRU
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ. MCRU
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มรภ.สส. SSRU
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มสด. SDU
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ. CRU
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน. PNRU
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ. DRU
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส. BSRU
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม. CMRU
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ชร. CRRU
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มรภ.ลป. LPRU
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ. URU
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส. PSRU
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ. KPRU
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว. NSRU
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรภ.พช. PCRU
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด. UDRU
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม. RMU
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล. LRU
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน. SNRU
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม. NRRU
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร. BRU
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร. SRRU
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ. UBRU
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มกส. KSU
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มรภ.ชย. CPRU
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ. RERU
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. SSKRU

 

 

สุดท้ายขอฝากเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีอักษรย่อที่แตกต่างกันไป โดยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนมากมักจะใช้ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษตามด้วย .ac.th นั่นเอง และดังที่บอกไปข้างต้นว่าอักษรย่อเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันว่าสามารถใช้แทนชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ได้ แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของงานเขียนด้วย หวังว่าอักษรย่อที่นำมาฝากวันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้อ่านในอนาคตต่อไป

 


ขอขอบพระคุณภาพอาคารสวย ๆ จาก  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


อ่านต่อเพิ่มเติม