คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรวมทุกนายกที่ผ่านมา

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรวมทุกนายกที่ผ่านมา

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีการให้ คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

 

โดยได้มีการเริ่มต้นให้คำขวัญวันเด็กขึ้นในปีพ.ศ. 2499 โดย จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

 

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
--- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

รวมคำขวัญวันเด็ก ทุกปี

พ.ศ. คำขวัญวันเด็ก นายกรัฐมนตรี
2499 จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
2502 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2503 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2504 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2505 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2506 ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2508 เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี จอมพล ถนอม กิตติขจร
2509 เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี จอมพล ถนอม กิตติขจร
2510 อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จอมพล ถนอม กิตติขจร
2511 ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง จอมพล ถนอม กิตติขจร
2512 รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2513 เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส จอมพล ถนอม กิตติขจร
2514 ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2515 เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2516 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ จอมพล ถนอม กิตติขจร
2517 สามัคคีคือพลัง สัญญา ธรรมศักดิ์
2518 เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี สัญญา ธรรมศักดิ์
2519 เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
2520 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย ธานินทร์ กรัยวิเชียร
2521 เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2522 เด็กไทยคือหัวใจของชาติ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2523 อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2524 เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2525 ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2526 รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2527 รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2528 สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2529 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2530 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2531 นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2532 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2533 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2534 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
2535 สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม อานันท์ ปันยารชุน
2536 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ชวน หลีกภัย
2537 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ชวน หลีกภัย
2538 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม ชวน หลีกภัย
2539 มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด บรรหาร ศิลปอาชา
2540 รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
2541 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ชวน หลีกภัย
2542 ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ชวน หลีกภัย
2543 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ชวน หลีกภัย
2544 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ชวน หลีกภัย
2545 เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2546 เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2547 รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2548 เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2549 อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
2550 มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
2551 สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
2552 ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2553 คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2555 สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2556 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2557 กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2558 ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2559 เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2560 เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

 

หลายคำขวัญก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงสถานการณ์ในห้วงเวลานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่หลายคำขวัญล้วนดีมีประโยชน์หากนำไปปรับใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

ขอขอบคุณข้อมูล wikipedia


อ่านต่อเพิ่มเติม