บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด อดทน

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด อดทน

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดอดทน

  หมวดหมู่
ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง หมวดอดทน
ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข หมวดอดทน
ความอดทน ย่อมตัดแห่งบาปทั้งสิ้น ผู้มีขันติชื่อว่า ย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันได้ เป็นต้น หมวดอดทน
ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน หมวดอดทน
ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต หมวดอดทน
ความอดทน เป็นตปะ (ตบะ) ของผู้พากเพียร หมวดอดทน
ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ หมวดอดทน
ความอดทนเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณ คือศีล และ สมาธิ, กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะความอดทนเท่านั้น หมวดอดทน
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้ หมวดอดทน
ผู้มีความอดทน ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา, และ ผู้มีความอดทน ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่ หมวดอดทน
ผู้มีความอดทน ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่น, ผู้มีความอดทน ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และไปนิพพาน หมวดอดทน
ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น หมวดอดทน
ผู้มีความอดทนนับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หมวดอดทน
สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง หมวดอดทน
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด อดทน