ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง

    หมวดหมู่ หมวดอดทน

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง"   ได้แก่

พุทธสุภาษิตหมวดหมู่
ความอดทน เป็นกำลังของนักพรตหมวดอดทน
สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลังหมวดอดทน
ผู้มีความอดทนนับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมวดอดทน
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้หมวดอดทน
ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุขหมวดอดทน
ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลันหมวดอดทน
ความอดทน ย่อมตัดแห่งบาปทั้งสิ้น ผู้มีขันติชื่อว่า ย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันได้ เป็นต้นหมวดอดทน
ผู้มีความอดทน ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา, และ ผู้มีความอดทน ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่หมวดอดทน
ความอดทนเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณ คือศีล และ สมาธิ, กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะความอดทนเท่านั้นหมวดอดทน

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดอดทน" เหมือนกับ "ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง"   ได้แก่

ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง

ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
ความอดทน ย่อมตัดแห่งบาปทั้งสิ้น ผู้มีขันติชื่อว่า ย่อมขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันได้ เป็นต้นความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน
ความอดทน เป็นกำลังของนักพรตความอดทน เป็นตปะ (ตบะ) ของผู้พากเพียร
ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณ คือศีล และ สมาธิ, กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะความอดทนเท่านั้น
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ความอดทนเป็นตบะของผู้พากเพียร ความอดทนเป็นกำลังของนักพรต ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้ผู้มีความอดทน ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา, และ ผู้มีความอดทน ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยการบูชาอันยิ่งใหญ่
ผู้มีความอดทน ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่น, ผู้มีความอดทน ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และไปนิพพานผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น
ผู้มีความอดทนนับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดอดทน" ทั้งหมด view more