บทความน่ารู้

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สร้างตัว

พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สร้างตัว

พุทธสุภาษิต หรือ พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม แต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต หรือ พุทธสุภาษิต หรือ พระพุทธพจน์

หมวด หมวดสร้างตัว

  หมวดหมู่
การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด หมวดสร้างตัว
การได้ยศ การได้ลาภ การเลี้ยงชีพ ด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต หรือด้วยการประพฤติอธรรม เป็นสิ่งน่ารังเกียจ หมวดสร้างตัว
ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้ หมวดสร้างตัว
ขยันงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติ ให้คงอยู่ และเพิ่มทวี หมวดสร้างตัว
คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ หมวดสร้างตัว
คนมีปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดงาน รู้จักกาล รู้จักสมัย จึงควรเข้ารับราชการ หมวดสร้างตัว
คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือปากทางของความเสื่อม หมวดสร้างตัว
ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน หมวดสร้างตัว
จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค หมวดสร้างตัว
จงเก็บรวบรวมทรัพย์สิน เหมือนผึ้งเที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรัง หมวดสร้างตัว
ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พีงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย หมวดสร้างตัว
ถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม หมวดสร้างตัว
ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก หมวดสร้างตัว
บุคคลตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย หมวดสร้างตัว
บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม หมวดสร้างตัว
บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม หมวดสร้างตัว
บุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง หมวดสร้างตัว
ผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก 2 ประการ คือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษาสิ่งที่ได้แล้ว หมวดสร้างตัว
โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี หมวดสร้างตัว
พุทธศาสนสุภาษิต หมวด สร้างตัว