คำเป็น-คำตาย

คำเป็น-คำตาย

หลักภาษาไทยมีคำและหลักภาษาต่าง ๆ มากมายซึ่งมีความยากและซับซ้อน และวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่อง คำเป็น คำตาย ว่าคำเหล่านี้คือคำอะไร ใช้อย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร เรามาดูกันเลยครับ

คำเป็น คำตาย เป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ตัวอย่างเช่น
คา  เป็นอักษรต่ำ  คำเป็น  พื้นเสียง  เป็นเสียงสามัญ ส่วน  คะ  เป็นอักษรต่ำคำตาย  เสียงสั้น  พื้นเสียงเป็นเสียงตรี

 

คำเป็น

คำเป็น ได้แก่ คำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  เช่น  มา  ดู  ปู  เวลา  ปี  ฯลฯ

๒. คำที่พยัญชนะประสมกับสระ  -ำ   ใ-  ไ-  เ-า  เช่น  จำ  น้ำ  ใช่  เผ่า  เสา  ไป  ฯลฯ

๓. คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กง  กน  กม  เกย  เกอว  เช่น  จริง  กิน  กรรม  สาว  ฉุย  ฯลฯ

 

คำตาย

คำตาย ได้แก่ คำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑. คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่  ก  กา  เช่น  กะทิ  เพราะ  ดุ  แคะ  ฯลฯ

๒. คำที่มีตัวสะกดในแม่  กก  กบ  กด  เช่น  บทบาท  ลาภ  เมฆ  เลข  ธูป  ฯลฯ

 

สรุปวิธีพิจารณา

๑. ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลัก ถ้าคำที่ต้องการพิจารณามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดไม่ต้องคำนึงถึงสระเสียงสั้นยาว ดูว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่ ถ้ามีให้ขีดเส้นใต้ตัวสะกด

๒. ดูว่าตัวสะกดนั้นเป็น  กบด  หรือไม่  ( แม่  กก  กบ  กด ) ถ้าใช่ คำนั้นจะเป็นคำตาย  ถ้าไม่ใช่  กบด คำนั้นจะเป็นคำเป็น

๓. ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกด ให้ดูว่าคำนั้นประสมด้วยสระเสียงสั้น หรือเสียงยาว ถ้าอายุสั้น (เสียงสั้น) ต้องตาย   ถ้าอายุยาว (เสียงยาว) จึงเป็น

 

 

กลวิธีในการจำ คำเป็น คำตาย

คำตาย

คำเป็น

- พวกที่เป็น กบด ต้องตายก่อน (สะกดด้วยแม่  กก  กบ  กด) -
อายุสั้นต้องตายตาม  (ประสมด้วยสระเสียงสั้น)
- สะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว -
อายุยาวเป็น  (ประสมด้วยสระเสียงยาว)

 

 

ให้จำในส่วนของคำตายให้ได้เพราะจำง่าย คือ  กบด  ต้องตายก่อน  และอายุสั้นต้องตายตาม  กล่าวคือ  สะกดด้วยแม่ กก  กบ  กด  (กรณีมีตัวสะกด)  และประสมด้วยสระเสียงสั้น  (กรณีไม่มีตัวสะกด)  เป็นคำตาย  นอกเหนือจากนี้เป็นคำเป็นทั้งหมด  

 

***  ดังนั้นสรุปได้ว่า  คำที่ประสมด้วยสระ  -ำ    ใ-  ไ-  เ-า  เป็นคำเป็น  เพราะนับว่ามีตัวสะกด ในมาตรา แม่กม  แม่เกย และ แม่เกอว ตามลำดับ

 

พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็น คำตายนั้นแตกต่างกันอย่างไรและคือคำแบบไหน ต่อไปนี้ทุกคนก็คงจะได้นำไปใช้โดยเข้าใจคำเป็นคำตายกันแล้วนะครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับแล้วพบกับบทความดี ๆ ครั้งหน้าครับ


อ่านต่อเพิ่มเติม