คำเป็น-คำตาย

หลักภาษาไทยมีคำและหลักภาษาต่างๆ มากมายซึ่งมีความยากและซับซ้อน และวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่อง คำเป็น-คำตาย ว่าคำเหล่านี้คือคำอะไร ใช้อย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร เรามาดูกันเลยครับ

คำเป็น  คำตาย  เป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน  ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน  มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน  ตัวอย่างเช่น  คา  เป็นอักษรต่ำ  คำเป็น  พื้นเสียง  เป็นเสียงสามัญ ส่วน  คะ  เป็นอักษรต่ำคำตาย  เสียงสั้น  พื้นเสียงเป็นเสียงตรี              

 

คำเป็น

คำเป็น  ได้แก่  คำที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ ๑.   คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  เช่น  มา  ดู  ปู  เวลา  ปี  ฯลฯ ๒.  คำที่พยัญชนะประสมกับสระ  –ำ    ใ -  ไ -  เ – า  เช่น  จำ  น้ำ  ใช่  เผ่า  เสา  ไป  ฯลฯ ๓.  คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กง  กน  กม  เกย  เกอว  เช่น  จริง  กิน  กรรม  สาว  ฉุย  ฯลฯ  

คำตาย

คำตาย  ได้แก่  คำที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ ๑.   คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่  ก  กา  เช่น  กะทิ  เพราะ  ดุ  แคะ  ฯลฯ ๒.  คำที่มีตัวสะกดในแม่  กก  กบ  กด  เช่น  บทบาท  ลาภ  เมฆ  เลข  ธูป  ฯลฯ สรุป                 วิธีพิจารณา  ๑)    ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็นหลัก  ถ้าคำที่ต้องการพิจารณามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดไม่ต้องคำนึงถึงสระเสียงสั้นยาว  ดูว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือไม่  ถ้ามีให้ขีดเส้นใต้ตัวสะกด  ๒)  ดูว่าตัวสะกดนั้นเป็น  กบด  หรือไม่  ( แม่  กก  กบ  กด )  ถ้าใช่  คำนั้นจะเป็นคำตาย  ถ้าไม่ใช่  กบด คำนั้นจะเป็นคำเป็น  ๓)  ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกด  ให้ดูว่าคำนั้นประสมด้วยสระเสียงสั้น  หรือเสียงยาว  ถ้าอายุสั้น ( เสียงสั้น )  ต้องตาย  ถ้าอายุยาว  ( เสียงยาว )  จึงเป็น กลวิธีในการจำคำเป็น  คำตาย  

คำตาย

คำเป็น

-  พวกที่เป็น  กบด  ต้องตายก่อน  (สะกดด้วยแม่  กก  กบ  กด) -  อายุสั้นต้องตายตาม  (ประสมด้วยสระเสียงสั้น) -  สะกดด้วยแม่  กง  กน  กม  เกย  เกอว -  อายุยาวเป็น  (ประสมด้วยสระเสียงยาว)

 

                ให้จำในส่วนของคำตายให้ได้เพราะจำง่าย  คือ  กบด  ต้องตายก่อน  และอายุสั้นต้องตายตาม  กล่าวคือ  สะกดด้วยแม่ กก  กบ  กด  (กรณีมีตัวสะกด)  และประสมด้วยสระเสียงสั้น  (กรณีไม่มีตัวสะกด)  เป็นคำตาย  นอกเหนือจากนี้เป็นคำเป็นทั้งหมด   ***  ดังนั้นสรุปได้ว่า  คำที่ประสมด้วยสระ  –ำ    ใ -  ไ -  เ – า  เป็นคำเป็น  เพราะนับว่ามีตัวสะกด ในมาตรา แม่กม  แม่เกย และ แม่เกอว ตามลำดับ พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็น คำตายนั้นแตกต่างกันอย่างไรและคือคำแบบไหน ต่อไปนี้ทุกคนก็คงจะได้นำไปใช้โดยเข้าใจคำเป็นคำตายกันแล้วนะครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับแล้วพบกับบทความดีๆ ครั้งหน้าครับ

คำเป็น-คำตาย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม