คำสนธิ คืออะไร

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 62 ครั้ง

วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสนธิว่าคำสนธินั้นคืออะไรมีไว้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเรียนรู้กันเลย

คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทยหมายถึงคำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต มาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง ๑. สระสนธิ คือการกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ เช่น วิทย+อาลัย = วิทยาลัย พุทธ+อานุภาพ = พุทธานุภาพ มหา+อรรณพ = มหรรณพ นาค+อินทร์ = นาคินทร์ มัคค+อุเทศก์ = มัคคุเทศก์ พุทธ+โอวาท= พุทโธวาท รังสี+โอภาส = รังสิโยภาส ธนู+อาคม = ธันวาคม ๒. พยัญชนะสนธิ เป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น รหสฺ + ฐาน = รโหฐาน มนสฺ + ภาว = มโนภาว(มโนภาพ) ทุสฺ + ชน = ทุรชน นิสฺ + ภย = นิรภัย ๓. นฤคหิตสนธิ ได้แก่การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิตหรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิต กับคำอื่นๆ เช่น สํ + อุทัย = สมุทัย สํ + อาคม = สมาคม สํ + ขาร = สังขาร สํ + คม = สังคม สํ + หาร = สังหาร สํ + วร = สังวร

ความหมาย

คำสนธิ เป็นการนำคำมูลที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ สระ หรือนิคหิตที่เชื่อม ให้ท้ายเสียงของคำหน้ากับต้นเสียงของคำหลังมีเสียงกลมกลืนกันเป็นคำใหม่  

หลักการสังเกต

๑. คำสนธิต้องเป็นคำบาลี สันสกฤตเท่านั้น ๒. เมื่อนำคำมาสนธิกันแล้ว จะกลายเป็นคำเดียว และจะต้องแปลจากคำหลังมาคำหน้า ๓. คำที่จะนำมาสนธิกัน จะต้องมีทั้งสระหน้าและสระหลัง ๔. เมื่อสนธิแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ สระ หรือนิคหิตที่เชื่อมเสมอ  

จำง่าย ๆ ... "สนธิ - เชื่อม"

 

ตัวอย่างคำสนธิ

พุทธานุภาพ มหรรณพ มหัศจรรย์   เทศภิบาล  วิทยาคม ภัณฑาคาร  พันธนาการ  ปริยานุช  รัฏฐาภิบาล  ราโชวาท โลกาธิบดี  โลกาธิปไตย วชิราวุธ  วัตถาภรณ์  วันทนาการนาคินทร์  มหินทร์  ราเมศวร มหิทธิ  ปรมินทร์  ปรเมนทร์ รัชชูปการ มัคคุเทศก์ ราชูปโภค   เห็นแล้วใช่ไหมว่าคำสนธินั้นคืออะไร ต่างจากคำโดยทั่วไปอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้นำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

คำสนธิ - Wordy Guru

รวมหมวดหมู่คำสนธิ

รวมคำสนธิ 100 คำ

รวมคำสนธิ 200 คำ

   

คำสนธิ คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม