บทความน่ารู้

คำสนธิ คืออะไร

คำสนธิ คืออะไร

วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของคำในภาษาไทยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสนธิว่าคำสนธินั้นคืออะไร และมีไว้เพื่ออะไร

 

คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต มาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง

๑. สระสนธิ คือการกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ เช่น วิทย+อาลัย = วิทยาลัย พุทธ+อานุภาพ = พุทธานุภาพ มหา+อรรณพ = มหรรณพ นาค+อินทร์ = นาคินทร์ มัคค+อุเทศก์ = มัคคุเทศก์ พุทธ+โอวาท= พุทโธวาท รังสี+โอภาส = รังสิโยภาส ธนู+อาคม = ธันวาคม

๒. พยัญชนะสนธิ เป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น รหสฺ + ฐาน = รโหฐาน มนสฺ + ภาว = มโนภาว(มโนภาพ) ทุสฺ + ชน = ทุรชน นิสฺ + ภย = นิรภัย

๓. นฤคหิตสนธิ ได้แก่การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิตหรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิต กับคำอื่นๆ เช่น สํ + อุทัย = สมุทัย สํ + อาคม = สมาคม สํ + ขาร = สังขาร สํ + คม = สังคม สํ + หาร = สังหาร สํ + วร = สังวร

 

ความหมาย

คำสนธิ เป็นการนำคำมูลที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป มาเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ สระ หรือนิคหิตที่เชื่อม ให้ท้ายเสียงของคำหน้ากับต้นเสียงของคำหลังมีเสียงกลมกลืนกันเป็นคำใหม่

 

หลักการสังเกต

๑. คำสนธิต้องเป็นคำบาลี สันสกฤตเท่านั้น

๒. เมื่อนำคำมาสนธิกันแล้ว จะกลายเป็นคำเดียว และจะต้องแปลจากคำหลังมาคำหน้า

๓. คำที่จะนำมาสนธิกัน จะต้องมีทั้งสระหน้าและสระหลัง

๔. เมื่อสนธิแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ สระ หรือนิคหิตที่เชื่อมเสมอ

 

จำง่าย ๆ ... "สนธิ - เชื่อม"

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคำสนธิ

พุทธานุภาพ

มหรรณพ

มหัศจรรย์

เทศภิบาล

วิทยาคม

ภัณฑาคาร

พันธนาการ

ปริยานุช

รัฏฐาภิบาล

ราโชวาท

โลกาธิบดี

โลกาธิปไตย

วชิราวุธ

วัตถาภรณ์

วันทนาการนาคินทร์

มหินทร์

ราเมศวร

มหิทธิ

ปรมินทร์

ปรเมนทร์

รัชชูปการ

มัคคุเทศก์

ราชูปโภค

 

 

เห็นแล้วใช่ไหมว่าคำสนธินั้นคืออะไร ต่างจากคำโดยทั่วไปอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะได้นำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คำสนธิ - Wordy Guru

รวมหมวดหมู่คำสนธิ

รวมคำสนธิ 100 คำ

รวมคำสนธิ 200 คำ

คำสนธิ คืออะไร